บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย สมเจต ขุนศรีอุเชนทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ และ สุรีรัตน์ โมฬีชาติ ผู้อำนวยการบริหาร สายงานการตลาด และทีมผู้บริหาร ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ไทย จัดกิจกรรม “พลังใจแอกซ่า ร่วมปลูกปะการัง ฟื้นฟูชายฝั่งแสมสาร” ปลูกปะการังเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง บริเวณค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัคร ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารและพนักงานแอกซ่า มูลนิธิรักษ์ไทย ฐานทัพเรือสัตหีบ ผู้แทนชุมชน ครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดพลา จำนวนกว่า 120 คน ร่วมกันปลูกปะการัง จำนวน 350 กิ่ง

          รวมพลังปลูกปะการังฟื้นฟูชายฝั่งแสมสาร

รวมพลังปลูกปะการังฟื้นฟูชายฝั่งแสมสาร

รวมพลังปลูกปะการังฟื้นฟูชายฝั่งแสมสาร

พนักงานแอกซ่าและนักเรียนจากโรงเรียนวัดพลา ร่วมกันปลูกปะการัง

           นอกจากนี้ แอกซ่ายังมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนในโรงเรียนวัดพลา จ.ระยอง ซึ่งกิจกรรมจิตอาสานี้เป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ “แอกซ่า ฮาร์ท อิน แอ็กชั่น” (AXA Hearts in Action) ซึ่งกลุ่มแอกซ่าทั่วโลกจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมุ่งบำเพ็ญประโยชน์ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1.ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 2.ด้านสุขภาพและการป้องกันโรค และ 3.ด้านความไม่เท่าเทียมและการกีดกันทางสังคม

 

          รวมพลังปลูกปะการังฟื้นฟูชายฝั่งแสมสาร

เด็กๆ ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

รวมพลังปลูกปะการังฟื้นฟูชายฝั่งแสมสาร

แอกซ่ามอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนวัดพลา

          นอกจากโครงการ “แอกซ่า ฮาร์ท อิน แอ็กชั่น” แล้ว กลุ่มแอกซ่ายีงมีโครงการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมมากมาย ได้แก่ โครงการ แอกซ่า คอร์ปอเรท เรสปอนซิบิลิตี้ วีค (AXA Corporate Responsibility Week) ที่พนักงานของแอกซ่าทั่วโลกจะร่วมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมตลอดทั้งสัปดาห์ แอกซ่ายังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสามารถจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานด้วย