เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของผ้าขาวม้าในเชิงศิลปวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สานต่อโครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยประจำปี 2562” โดยมี บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ จัดงาน “ผ้าขาวม้าสายอาร์ต” ทั้งนี้ภายในงานจะมีพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือ ภายใต้หัวข้อ “อาเซียนเมโทรโพลิส” และรางวัลการประกวดภาพถ่ายไอจี ภายใต้หัวข้อ “ผ้าขาวม้าอาเซียน” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้ผ้าขาวม้าให้เป็นที่รับรู้แก่สังคมในวงกว้าง ที่บริเวณชั้นจี ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เมื่อวันก่อน

"ผ้าขาวม้าสายอาร์ต" ผงาดรันเวย์

ฐาปน-ปภัชญา สิริวัฒนภักดี-อภิชาติ โตดิลกเวชช์-โชคชัย แก้วป่อง และแขกผู้มีเกียรติ

"ผ้าขาวม้าสายอาร์ต" ผงาดรันเวย์

         โดยการประกาศผลรางวัลในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก โชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ ฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย โดยมี ต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงคณะกรรมการการประกวดโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ได้แก่ ศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง, วรรณพร พรประภา, ณัฎฐ์ มั่งคั่ง, เพลินจันทร์ วิญญลักษณ์, ชลิดา จันทร์ศิริพงศ์ เข้าร่วมภายในงาน พร้อมชมนิทรรศการภาพถ่ายไอจี และผลงานการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า หัวข้อ “ผ้าขาวม้า อาเซียน เมโทรโพลิส” และรับชมแฟชั่นโชว์ยัง ดีไซเนอร์ส

"ผ้าขาวม้าสายอาร์ต" ผงาดรันเวย์

          สำหรับผลการประกวดแบ่งออกดังนี้ “สาขาออกแบบเสื้อผ้า” รุ่นนักเรียนนักศึกษา ผู้ชนะเลิศ คือ สรัล เจียมจรัสโชติ จากมหาวิทยาลัยรังสิต ชื่อผลงาน The Differently of Bangkok และผู้ชนะเลิศสาขาออกแบบเสื้อผ้า รุ่นบุคคลทั่วไป คือ ธีระวัฒน์ จันทร์เส็ง ชื่อผลงาน The Golden of ASEAN

"ผ้าขาวม้าสายอาร์ต" ผงาดรันเวย์

         “สาขาออกแบบเครื่องใช้และเครื่องประดับ” รุ่นนักเรียนนักศึกษา ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ กัญญาภัค แก้วขาว และ วณิชยา งามวิริยะวงศ์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชื่อผลงาน KAOMA YAPONG และผู้ชนะเลิศสาขาออกแบบเครื่องใช้และเครื่องประดับ รุ่นบุคคลทั่วไป คือ ไพลิน ศิริพานิช ชื่อ ผลงาน The Reflection of Wat Arun

"ผ้าขาวม้าสายอาร์ต" ผงาดรันเวย์

"ผ้าขาวม้าสายอาร์ต" ผงาดรันเวย์

          “สาขาเคหะสิ่งทอ” รุ่นนักเรียนนักศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย 5 รางวัล คือ อริสา อรุณเกียรติกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เชิญขวัญ พันธุฟัก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชื่อผลงาน The Huc, ศาธิตา แสงสวัสดิ์ มหาวิทยาศิลปากร ชื่อผลงาน YACHT, วีรพล หวังเจริญ และ สุนันทา อ่ำถนอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ชื่อผลงานจากอีสานบ้านนามาอยู่กรุง, ศรุตา เจริญสม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชื่อผลงาน Calm Lao Vientiane, Laos ส่วนผู้ชนะเลิศสาขาเคหะสิ่งทอ รุ่นบุคคลทั่วไป คือ ชยกร พุ่มชุมพล ชื่อผลงาน นุ่มห่ม

"ผ้าขาวม้าสายอาร์ต" ผงาดรันเวย์

         “สาขาออกแบบลายผ้า” รุ่นนักเรียนนักศึกษา ผู้ชนะเลิศ คือ อธิวัฒน์ พูลพาณิชย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชื่อผลงาน Sultan Omar Ali Saifuddien Mosque ส่วนผู้ชนะเลิศสาขาออกแบบลายผ้า รุ่นบุคคลทั่วไป คือ สลิลา เขมโชติกูร ชื่อผลงาน กรุงเทพมหานครที่ไม่เคยหลับใหล

"ผ้าขาวม้าสายอาร์ต" ผงาดรันเวย์

         ในฐานะประธานโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ฐาปน สิริวัฒนภักดี กล่าวว่าขอชื่นชมน้องๆ ยังดีไซเนอร์ที่ปีนี้ผลงานการออกแบบเป็นที่น่าประทับใจ นำเอาจุดเด่นของประเทศอาเซียนมาผสมผสานกับอัตลักษณ์ของผ้าขาวม้าได้อย่างลงตัว โดยส่วนตัวมองว่าคนรุ่นใหม่ยังคงเป็นกำลังสำคัญในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ภูมิปัญญาผ้าขาวม้าทอมือของไทยให้คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ แต่ผสมผสานความร่วมสมัย ประโยชน์ใช้สอยต่างๆ ในปัจจุบันที่มีความหลายหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งลวดลายผ้าให้มีความทันสมัยแต่คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของตนต่อไป

"ผ้าขาวม้าสายอาร์ต" ผงาดรันเวย์