เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจและจุดประกายให้สตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ ให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมุ่งตรงสู่การดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและเป็นทิศทางที่สร้างความมั่นคงให้แก่สตรีนักธุรกิจและผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย UNDP จัดงานพิธีประกาศรางวัลเกียรติคุณสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2562

จุติ ไกรฤกษ์ มอบโล่ให้แก่สตรีนักธุรกิจดีเด่น โดยมี คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล-ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ร่วมยินดี

ทพญ.พรระวี ภู่เจริญ-ทักษิณา รังษิณาภรณ์-พนิดา ชอบวณิชชา

รติวัลคุ์ ธนาธรรมโรจน์-ขัตติยา อินทรวิชัย

         ภายในงานซึ่งจัดขึ้นที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล กล่าวว่า รางวัลประกาศเกียรติคุณสตรีนักธุรกิจและนักวิชาชีพตัวอย่าง ประจำปี 2562 ในวันนี้ นับเป็นการเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัลและการประกาศเกียรติคุณมาตลอด 35 ปี ซึ่งเป็นเสมือนการจุดประกายให้สตรีนักธุรกิจและวิชาชีพเกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมุ่งตรงสู่การดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและเป็นทิศทางที่สร้างความมั่นคงให้แก่สตรีนักธุรกิจและผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน และจัดให้มีการมอบทุนลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากล เพื่อเป็นรางวัลให้แก่สตรีวัยก้าวหน้าได้รับโอกาส เปิดโลกทัศน์ในระดับนานาชาติและสืบสานปณิธานแนวทางการทำงานของสหพันธ์จากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดความ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ให้เป็นที่ปรากฏสอดคล้องกับแนวคิดหลักในการเป็นประธานอาเซียนในวาระนี้ด้วย

ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์

บัญชุสา พุทธพรมงคล-ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง-พญ.กุหลาบ จิตต์มิตรภาพ-เพชรรัตน์ เปรมโยธิน

พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา

         สำหรับนักธุรกิจสตรีที่เข้ารับรางวัลทั้งหมด 45 คน ประกอบด้วย สตรีผู้นำธุรกิจอนุรักษ์โลก 8 คน สตรีวัยก้าวหน้า 1 คน นักธุรกิจสตรีดาวรุ่งตัวอย่าง 5 คน นักวิชาชีพสตีดาวรุ่งตัวอย่าง 2 คน นักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง 10 คน และนักธุรกิจสตรีตัวอย่าง 19 คน อาทิ ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์, วรติวัลคุ์ ธนาธรรมโรจน์, พญ.เฉลิมวรรณ ศศิประภา, ทพญ.พรระวี ภู่เจริญ, ทักษิณา รังษิณาภรณ์, พนิดา ชอบวณิชชา, จันศิลา จันทร์ชู, รัฐติพร ผ่องสวัสดิ์, เพชรลดา คุณปิติลักษณ์, พัชรพิมล ยังประภากร, สุภี พงษ์พานิช, ขัตติยา อินทรวิชัย, มาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม, พญ.กุหลาบ จิตต์มิตรภาพ, เพชรรัตน์ เปรมโยธิน, กฤษณา พรหมเกาะ, ขัตติยา อินทรวิชัย, ลินดา วิทยะสิรินันท์, วรัญญา บัวหอม, ศรีวรรณ วงษ์เจริญ, สุชาดา อิทธิจารุกุล, อรประภา พรมรังฤทธิ์ ฯลฯ ต่างพร้อมใจเข้าร่วมงาน