ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีพระปณิธานที่จะยกระดับการรักษาพยาบาลให้ได้มาตรฐานสากล ช่วยเหลือประชาชนไทยให้พ้นจากทุกข์ภัยของโรคมะเร็ง ทรงจัดตั้ง “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” ให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางรักษาโรคมะเร็ง ต่อมาโปรดให้ขยายขอบข่ายการให้บริการเป็นโรงพยาบาลตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางด้านอื่นๆ ด้วยพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลว่า ควรมีการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ สถาบันการศึกษาวิจัยและสถาบันการแพทย์แบบครบวงจร 

         โรงพยาบาลจุฬาภรณ์มุ่งมั่นที่จะให้บริการทางการแพทย์ที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่เป็นเลิศได้มาตรฐานสากลและด้วยใจที่มีผู้ป่วยเป็นสำคัญ เพื่ีอแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่สำคัญของประเทศแก่ทุกชีวิตอย่างเสมอภาคและยั่งยืน สืบสานการดำเนินงานตามพระปณิธานขององค์ประธานผู้ก่อตั้ง “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” ซึ่งเป็นพันธกิจที่โรงพยาบาลยึดถือตลอดระยะเวลา 10 ปี โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จะเป็นโรงพยาบาลของประชาชนคนไทยทุกคน โดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสที่จะได้มีโอกาสเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
         ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ... และในโอกาสที่ “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” เปิดดำเนินการให้บริการผู้ป่วยมาครบ 10 ปี หนังสือพิมพ์ “คม ชัด ลึก” ขอเรียบเรียงลำดับตั้งแต่เริ่มต้นพระปณิธาน จนกระทั่งสู่ 1 ทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงประชาราษฎร์
         เริ่มต้นที่ปี 2545  ด้วย “พระปณิธาน” และ “น้ำพระทัย” อันยิ่งใหญ่ คือจุดเริ่มต้นพระดำริในการยกระดับการรักษาพยาบาลให้ได้มาตรฐานสากล ช่วยเหลือประชาชนไทยให้พ้นจากทุกข์ภัยของโรคมะเร็ง โดย วันที่ 30 มกราคม 2546 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง พร้อมพระราชทานเงินขวัญถุง จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

         จากพระวิสัยทัศน์ที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีการสร้างภาพในระดับโมเลกุลทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โดยทรงวางแนวทางการดำเนินงาน ทรงติดตามการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยพระองค์เอง เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง โรคระบบประสาท โรคหัวใจ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนไทย เสด็จไปทรงเปิดอาคารศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ ใน วันที่ 19 กันยายน 2549
         ด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ต้องทนทุกข์จากโรคมะเร็ง มีพระดำริให้จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง” ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งขนาด 100 เตียง ยกระดับการรักษาให้ได้มาตรฐานสากล ภายใต้การศึกษาวิจัยเพื่อค้นคว้าองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่  โดย วันที่ 29 ตุลาคม 2552 เสด็จไปทรงเปิดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์อย่างเป็นทางการ

          ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเล็งเห็นว่า อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญพอๆ กับ “ยา” นั่นคือ “กำลังใจ” ในการนี้ เสด็จไปทรงเยี่ยมผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมพระราชทานกำลังใจและดอกไม้ประดิษฐ์แก่ผู้ป่วย ให้มีจิตใจเข้มแข็งเพื่อดำรงชีวิตต่อไป ในวันที่ 4 พฤษภาคม  2555
        อีกสามปีถัดมา วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 มีพระประสงค์ให้ “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทย ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปพระราชทานพระโอวาทแก่คณะแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในการนี้มีพระดำริให้ “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นโรงพยาบาลทั่วไป” เพื่อขยายการรักษาจากเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งเป็นการรักษาผู้ป่วยทั่วไป ด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ โครงการจัดสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนต่อขยายขนาด 400 เตียง ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อเป็นโรงพยาบาลที่พร้อมเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยให้ได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
          และในปี 2559 จากหนึ่งพระปณิธานเพื่อการช่วยเหลือชีวิต “พัฒนาต่อยอด” สู่การสร้างคนให้เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต โดยวันที่ 18 เมษายน 2559 กำเนิดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์....ด้วยพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล ว่าควรมีการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงดำเนินการพัฒนาต่อยอดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้เป็น “วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” สถาบันการศึกษาวิจัยและสถาบันการแพทย์ในกำกับของรัฐ ที่มีพระประสงค์ให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 โดยมี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาภายใต้สังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

         หลังจากนั้นเพียงหนึ่งปี ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 จากอาคารหลังแรก สู่ “ส่วนต่อขยายการให้บริการทางการแพทย์” ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้พระราชทานนามศูนย์การแพทย์ ภายใต้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 100 เตียง ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 50 เตียง ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง​
           ในการนี้ เสด็จไปทรงเปิดอาคาร “ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ” ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 4 กรกฎาคม 2560 เป็นโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 50 เตียง ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไปและศูนย์แพทย์เฉพาะทาง ได้แก่ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ คลินิกจักษุ คลินิกโรคผิวหนังและเลเซอร์ คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560

        ปี 2560 สานต่อพระปณิธาน ตามรอยที่พ่อให้ทำ 5 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคาร “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” อันมีความหมายว่า ศูนย์การแพทย์ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่ง เพื่อถวายราชสดุดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยจะเป็นอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง และเป็นอาคารการศึกษาและวิจัยของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2564
         กระทั่ง 2562 สู่ 1 ทศวรรษ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ “ยกระดับการรักษา” สู่เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เป็นเลิศเพื่อปวงชนชาวไทย “พัฒนาต่อยอด” สู่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยให้บริการเป็นเลิศเพื่อทุกชีวิตอย่างเสมอภาค พร้อม “เป็นที่พึ่งพิง” ดูแลทุกชีวิตด้วยหัวใจ เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนทุกชีวิตของคนไข้คือหัวใจของเรา
          ในโอกาสนี้ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยทีมแพทย์จุฬาภรณ์ ร่วมจัดกิจกรรมครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ “จากพระปณิธาน...สู่ 1 ทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์” ภายใต้แนวคิด “ยกระดับการรักษา“...สู่เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ ”พัฒนาต่อยอด“...สู่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยให้บริการเป็นเลิศเพื่อทุกชีวิตอย่างเสมอภาค และ ”พร้อมเป็นที่พึ่งพิง...สู่การดูแลทุกชีวิตด้วยหัวใจ”  ขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ที่ลานอีเดน ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เวลา 13.30 น. เพื่อร่วมสมทบทุนเข้า “โครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์”...ดั่งพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี...ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน