royal coronation
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
ไลฟ์สไตล์

ชวนจิตอาสาเรียนรู้แผนที่ทำดีประเทศไทย

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 - 15:41 น.
สสส,จิตอาสา,โครงการทำดี,พม,มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์,ดรนพ ไพโรจน์ เสาน่วม,วรรณสิริ รงรองเมือง,นภา เศรษฐกร,เยาวชน,แผนที่ทำดีประเทศไทย
Shares :
เปิดอ่าน 3,048 ครั้ง

สสส. หนุนเสริมมูลนิธิบูรณะชนบทฯ ผนึกกำลัง พม. ต่อยอดขยายงานอาสา สร้างสุขภาวะทางปัญญาผ่านการทำความดี

     โครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาผู้นำจิตอาสา ด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สายด่วน 1300 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดตัวหนังสือ “จิตอาสาที่ยั่งยืน แผนที่ทำดีประเทศไทย ปี 2562” เพื่อให้เป็นหนึ่งในกลไกเชื่อมโยงการทำงานอาสา ขยายต่อการทำความดีในวงกว้าง สร้างวิถีสุขภาวะทางปัญญาจากการให้และแบ่งปัน

     

    ดร.นพ. ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวถึงที่มาของการสนับสนุนการจัดทำ หนังสือจิตอาสาที่ยั่งยืน แผนที่ทำดีประเทศไทย 2562  ว่า สสส.มียุทธศาสตร์การทำงานที่ครอบคลุมสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน คือ กาย ใจ สังคม ปัญญา สสส.ตระหนักดีว่า การพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาเป็นมิติสำคัญของการพัฒนาสุขภาวะองค์รวมโดยที่ผ่านมาได้สนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าถึงวิถีสุขภาวะทางปัญญาอย่างต่อเนื่องทั้งการสร้างความพร้อมทางปัจจัยแวดล้อม การสนับสนุนกลไกและพื้นที่ การเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาวะทางปัญญา “กิจกรรมจิตอาสา” เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยสร้างและพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาผ่านการมีประสบการณ์ตรงในหลากหลายรูปแบบ โดยที่ผ่านมาเราพบว่าคนไทยมีความสนใจเรื่องจิตอาสาในจำนวนที่มากขึ้นเรื่อยๆ แต่หลายครั้งยังขาดข้อมูลในการเข้าถึงพื้นที่การทำงานจิตอาสา การรวบรวมพื้นที่ปฏิบัติการจิตอาสาไว้ในหนังสือเล่มนี้ เพื่อเป็นช่องทางที่จะเชื่อมโยงคนให้เข้าถึงงานจิตอาสาในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาและสุขภาวะทางสังคมที่ดีต่อไปในอนาคต

       ด้านวรรณสิริ รงรองเมือง ผู้จัดการโครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาผู้นำจิตอาสา ด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า การแบ่งปันและงานอาสาช่วยเหลือในสังคมไทยปัจจุบัน แม้จะได้รับความสนใจ แต่ยังไม่สามารถส่งผลให้เกิดความต่อเนื่องไปสู่ความยั่งยืน แม้คนส่วนใหญ่จะมีจิตอาสาอยากจะเป็นผู้ให้ แต่ยังไม่รู้ว่ามีกิจกรรมและช่องทางใดบ้างในการทำงานจิตอาสา หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมสถานที่ที่เปิดรับจิตอาสาทั่วประเทศไทย โดยแบ่งเป็นภาค จังหวัด มีข้อมูลที่อยู่ขององค์กรหรือสถานที่ในการทำจิตอาสา รวมถึงประเภทของงานจิตอาสาที่แต่ละองค์กรเปิดรับทั่วประเทศไทย เราหวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้สังคมหันมาให้ความสนใจในงานจิตอาสามากยิ่งขึ้น และช่วยให้การทำงานจิตอาสาขยายผลงอกงามอย่างยั่งยืนทั่วประเทศไทยต่อไป

   

      นภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  เน้นย้ำว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบายในการพัฒนาคน พัฒนางาน และเสริมสร้างสวัสดิการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับมอบหนังสือ จิตอาสาที่ยั่งยืน แผนที่ทำดีประเทศไทย ปี 2562 จำนวน 2,000 เล่ม กระจายผ่านศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบลมากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกลไกหลักในการทำงานอาสาสมัครเชิงพื้นที่ มีการเฝ้าระวัง และเข้าไปแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหาผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ รวมทั้งการประสานงานบรรเทาความเดือนร้อนต่าง ๆ ภายในชุมชน  โดยมีการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ อพม. ดีเด่นเชื่อมโยงการกับบริการของสายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ทั้งนี้หนังสือจิตอาสาที่ยั่งยืน แผนที่ทำดีประเทศไทย จะเป็นเครื่องมือสื่อสารสำคัญที่ อพม. จะนำมาใช้สื่อสารต่อยอด ขยายผลเพื่อให้เกิดการสร้างผู้นำจิตอาสาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ