เวลา 09.00 น. วันที่ 4 มิถุนายน 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี  แสง-ชูโต ออกรับเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณหน้าประตูภูธรลีลาศ พระลานพระราชวังดุสิต

          ซึ่งรัฐบาลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร และมูลนิธิต่างๆ เชิญพานพุ่มเงินพุ่มทอง และเครื่องราชสักการะไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระวิริยอุตสาหะและพระปรีชาสามารถ ตลอดจนพระราชจริยวัตรอันงดงามอันเป็นที่ประจักษ์ชัดในหมู่พสกนิกรชาวไทย