คมชัดลึกออนไลน์ 23 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ไลฟ์สไตล์

"วัดกรอกยายชา"ต้นแบบวัดสีเขียวเมืองระยอง

22 มีนาคม 2562 - 12:33 น.
ระยอง,วัดกรอกยายชา,วัดสีเขียว
ไลฟ์สไตล์

Shares :
เปิดอ่าน 590 ครั้ง

"สมาคมเพื่อนชุมชน"ชูวัดกรอกยายชา ต้นแบบวัดสีเขียวเมืองระยอง


 

                      22 มีนาคม 2562 นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วัดวาอารามเป็นสิ่งที่อยู่คู่สังคมไทยมาช้านาน จนเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญทางวัฒนธรรมของประเทศอย่างหนึ่ง สำหรับสังคมไทยเราแล้ว  วัดไม่ใช่เป็นเพียงศาสนสถานสำหรับประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญ

 

                      หรือเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์เท่านั้น แต่วัดยังมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับวิถีชีวิตของคนไทย เป็นศูนย์รวมของคนในสังคม เป็นสถานที่ให้ความรู้ วัดบางแห่งยังเป็นสถานที่พัฒนาอาชีพ รวมถึงคุณภาพชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบอีกด้วย

 

                      ณ อำเภอเมืองระยอง ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด คือ วัดกรอกยายชา วัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีที่ไม่ใช่เป็นเพียงสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาของชุมชนตำบลเนินพระ แต่ยังเป็นต้นแบบ วัดเชิงนิเวศ (Eco Temple) ประจำจังหวัดระยองอีกด้วย

 

 

                      เช่นเดียวกับวัดอื่น ๆ ทั่วไป วัดที่กว้างขวางสวยงามแห่งนี้มีผู้คนเข้ามากราบไหว้และร่วมพิธีทางศาสนามากมายในแต่ละวัน ทั้งยังมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมจำนวนไม่น้อย ทำให้เกิดปัญหาเรื่องความสะอาดตามมา ทั้งปัญหาสารอินทรีย์ระเหยอันเนื่องมาจากการจุดธูปบูชา ปัญหาเรื่องสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นสุนัขและแมวที่คนชอบนำมาปล่อย รวมถึงข้าวของภายในวัดที่ถูกเก็บรวบรวมไว้โดยไม่ได้รับการจัดการอย่างเป็นระเบียบ

 

                      สมาคมเพื่อนชุมชน เล็งเห็นถึงศักยภาพของวัดกรอกยายชาในการพัฒนาเป็นต้นแบบวัดเชิงนิเวศ จึงได้เข้ามาเผยแพร่ความรู้ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา รวมทั้งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางประสานงานระหว่าง วัด ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และองค์กรภาครัฐ ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมโดยรวม

 

 

                      นายวริทธ์ นามวงษ์ อุปนายกสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดวัดเชิงนิเวศ สมาคมเพื่อนชุมชนให้ความสำคัญในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในศาสนสถาน โดยมีเป้าหมายหลักคือเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีแก่ชุมชนที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกณฑ์การดำเนินงานจะประกอบไปด้วย 5 ส่วน คือ ความสะอาดและความเป็นระเบียบ พื้นที่สีเขียว การจัดการสิ่งแวดล้อม กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความรู้ และการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์“SHE-WE Model” ของสมาคมเพื่อนชุมชน ในปี 2562 นี้ ซึ่งหมายถึงการสร้างสังคมให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนส่งเสริมให้คนในสังคมมีสุขภาพดี ภายใต้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อมุ่งให้คนในสังคมกินดีอยู่ดีให้สมกับเจตนารมณ์ของสมาคมเพื่อนชุมชนตลอด 8 ปี                    

 

 

                      คุณลุงสมเดช พรโสภณ ประธานชุมชนกรอกยายชา เผยว่า สิ่งแรกที่มีการเปลี่ยนแปลง คือ ยกเลิกการจุดธูปเทียน แล้วเปลี่ยนเป็นการใช้ธูปเทียนไฟฟ้าแทน ซึ่งช่วยลดปัญหาสารอินทรีย์ระเหย และยังช่วยลดมลพิษอากาศภายในวัดด้วย ส่วนพวกสัตว์เลี้ยง ทางสมาคมฯ ได้ให้ความรู้ทางกฎหมาย ห้ามไม่ให้ชาวบ้านนำสุนัขหรือแมวมาปล่อย เพราะมีความผิด ปัจจุบันบรรยากาศในบริเวณวัดจึงดูสะอาดตา สวยงามขึ้น

 

                      ส่วนด้านในอาคารมีของใช้ของวัดเก็บอยู่จำนวนมาก ซึ่งตรงนี้เราได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งชาวบ้าน นักเรียน พนักงานจากโรงงาน และคนจากเทศบาล เข้ามาช่วยทำความสะอาดและจัดระเบียบสิ่งของต่าง ๆ ตามหลัก 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ทางโรงงานอุตสาหกรรมเองก็ยังช่วยนำอุปกรณ์ทำความสะอาด และเครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ มาให้ด้วย ถือเป็นการร่วมแรงร่วมใจ สร้างความสามัคคีของทุกคนในชุมชน คุณลุงสมเดช กล่าว

 

 

                      คุณลุงบี๋ แก่นสาน กรรมการวัดกรอกยายชา กล่าวเสริมว่า นอกจากการดูแลรักษาความสะอาด และการจัดการสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ วัดแล้ว ทางสมาคมฯยังสนับสนุนให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในวัดด้วย ซึ่งเจ้าอาวาสวัดกรอกยายชาท่านมีความรู้เกี่ยวกับพืชและยาสมุนไพร จึงมีการปลูกไม้ยืนต้น พืชผัก และพวกสมุนไพร ท่านก็ยินดีให้ความรู้เรื่องสมุนไพรไทยแก่ผู้ที่สนใจ  บางครั้งท่านก็ทำน้ำสมุนไพรแจกจ่ายให้ชาวบ้านโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่าย และตรงนี้ยังต่อยอดส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เพิ่ม เพราะพอชาวบ้านสามารถนำพืชผักกลับไปปลูกกินที่บ้าน ถ้าเหลือก็นำไปขายได้ หรือนำไปผลิตเป็นปุ๋ยหมักขายได้อีกด้วย ซึ่งสมาคมเพื่อนชุมชนได้ช่วยจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้ในส่วนนี้ด้วย

 

                      เมื่อมีวัดเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ คนในชุมชนจึงได้รับความรู้กลับไปดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในบ้านของตนเอง สร้างชุมชนที่สะอาด มีระเบียบ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงเห็นได้ว่า การพัฒนาวัดเชิงนิเวศไม่ใช่เพียงการยกระดับความสวยงามของศาสนสถานเท่านั้น แต่ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่ชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้สังคมส่วนรวม ตรงตามวิสัยทัศน์ของสมาคมเพื่อนชุมชนที่ว่า “บ้านเราน่าอยู่ สังคมยั่งยืน”

                                                       

 

 

 

 


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ