เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคมของทุกปี กระทรวงแรงงาน ได้คัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น โดยปีนี้พิจารณาจากแนวคิด “แรงงานสตรี ร่วมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของสังคม ตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของสตรี สะท้อนพลังของผู้หญิงในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณชนตามแนวคิดจิตอาสา ที่่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ วันก่อน

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว มอบรางวัลแก่ ประภาภรณ์ โจมแพง

        พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ สตรีดีเด่น ประจำปี 2562 จาก 7 สาขา รวม 26 รางวัล อาทิ ภาวนา อังคณานุยวัฒน์ รองผู้ว่าการบริหารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, อัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ, สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, กัลยาณี เจียมสกุล (บิว กัลยาณี), ศุภรัตน์ นาคบุญนำ เป็นต้น เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของสตรี รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณชนตามแนวคิดจิตอาสา

     “บทบาทของสตรีไทยในปัจจุบัน นับว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ สตรีทำงานทุกคนจึงมีศักยภาพในตนเองทั้งในการสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง และช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศมีความเจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนท้องถิ่น ให้สามารถพึ่งตนเอง มีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาด้านอื่นๆ ในพื้นที่ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ผู้คน ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน” พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าว

 

   

อัมพวัน พิชาลัย

    ผู้รับรางวัลสาขาสตรีผู้บริหารภาคราชการดีเด่น อัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT) กล่าวว่า ผู้หญิงมีบทบาทสำคัญในการผลักดันสนับสนุนสังคมครอบคลุมในทุกมิติ ด้านเศรษฐกิจแรงงานสตรีเข้าไปเป็นฟันเฟืองสำคัญของภาคธุรกิจต่างๆ ทั้งอุตสาหกรรม เกษตรกรรม รวมทั้งศิลปหัตถกรรม ในมิติสังคมผู้หญิงยังต้องดูแลบ้าน ดูแลลูก และครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดแต่สำคัญที่สุดของสังคมด้วย

     เมื่อได้เข้ามาเป็น ผอ.SACICT มีโอกาสลงพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ได้เห็นความสามารถและความเก่งกาจของผู้หญิงในชุมชนที่ห่างไกล โดยเฉพาะฝีมือในการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ SACICT จึงมุ่งเน้นให้สตรีเหล่านี้ได้สืบทอดภูมิปัญญาไว้ จึงเข้าไปส่งเสริมพัฒนาอย่างเต็มกำลัง นำครูเข้าไปสอนเพื่อสร้างองค์ความรู้ นำการตลาดเข้าไปพัฒนา เพื่อจะดึงศักยภาพของสตรีเหล่านี้ออกมาอย่างเต็มที่ สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได้ สร้างรอยยิ้ม ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งเมื่อเกิดความสำเร็จที่ตัวบุคคลแล้วสามารถขยายเป็นเครือข่าย กลายเป็นชุมชนหัตถกรรมที่สามารถประกอบอาชีพด้านงานหัตถกรรม เป็นแรงงานสตรีคุณภาพ กลายเป็นพลังที่เข้มแข็งของผู้หญิงในการพัฒนาท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

         ด้าน ประภาภรณ์ โจมแพง อาสาสมัครแรงงาน ประจำตำบลนาถ่อน จ.นครพนม สตรีดีเด่นสาขาเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานดีเด่น เล่าถึงการทำงานว่า ใช้แนวคิดจิตอาสาเข้ามาไปพูดคุย ช่วยเหลือคนในหมู่บ้านเรา พื้นที่ใกล้ๆ เราก่อน ดูว่าเขาขาดอะไร จะประสานให้หน่วยงานภาครัฐหน่วยใดเข้าไปช่วยเหลือได้ ทั้งที่เป็นแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ ทำอย่างไรให้กลุ่มแรงงานมีรายได้ มีเงินเลี้ยงดูครอบครัวให้อยู่ดีกินดี ช่วงไหนทำเกษตรไม่ได้ ก็ประสานหาโครงการของรัฐที่เป็นการจ้างงานเร่งด่วน หรือโครงการพัฒนาทักษะฝีมือ หรือหลักสูตรอบรมต่างๆ เช่น ช่างเสริมสวย การปูกระเบื้อง อยากให้คุณภาพชีวิตคนในชุมชนได้ลืมตาอ้าปากได้ วันนี้ได้มาพบปะกับสตรีดีเด่นท่านอื่นๆ ได้พูดคุยหาแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในการช่วยเหลือชาวบ้านและชุมชน ขยายเป็นเครือข่ายสตรีที่เข้มแข็ง  

      มุมมองของผู้หญิงเก่งเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นพลังที่อยู่ในตัวสตรีทุกคน นอกจากร่วมภาคภูมิใจแล้วคนในสังคมจำเป็นต้องตระหนักถึงความสำคัญของสตรี ด้วยการให้เกียรติและเคารพในสิทธิอันชอบธรรมในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม และเท่าเทียม เพื่อให้เกิดการผสานพลังที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความเจริญก้าวหน้า