royal coronation
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
ไลฟ์สไตล์

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการ"คิดถึง...สมเด็จย่า"

วันที่ 20 ตุลาคม 2561 - 09:00 น.
คิดถึงสมเด็จย่า,สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,สมเด็จพระเทพฯ,รักและคิดถึง,คิดถึงสมเด็จย่า ครั้งที่ 21,ธารินทร์ นิมมานเหมินท์,คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม,พาสินี ลิ่มอติบูลย์,เกตุวลี นภาศัพท์,ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ,คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี,อนันต์ ชูโชติ,ประวิช สุขุม,คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล
Shares :
เปิดอ่าน 1,558 ครั้ง

เทิดพระเกียรติและย้อนรำลึกถึงพระจริยวัตรอันงดงามผ่าน 7 ช่วงต่างๆ

          เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า ในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร ในนิทรรศการ “คิดถึง...สมเด็จย่า” ครั้งที่ 21 ภายใต้ชื่องาน “รักและคิดถึง” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงาน พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ โดยมีคณะผู้บริหารสยามพิวรรธน์ อาทิ ธารินทร์ นิมมานเหมินท์, คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม, พาสินี ลิ่มอติบูลย์ และ เกตุวลี นภาศัพท์  พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์, ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ, ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช, คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี, คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา, พล.ร.อ.ศุภวาร มิลินทางกูร, พล.ร.อ.เดชา บุนนาค, ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล, พล.อ.ม.ล.ทศนวอมร เทวกุล, ม.ล.รดีเทพ เทวกุล, เพ็ญสุภา คชเสนี, บุรณี บุรณศิริ ฯลฯ เฝ้ารับเสด็จ ณ บริเวณไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันก่อน

          สำหรับนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติและย้อนรำลึกถึงพระจริยวัตรอันงดงามอ่อนโยน เปี่ยมด้วยความรักความเมตตา เพื่อน้อมนำพาให้ชนรุ่นหลังเทิดทูน และยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตสืบไป เล่าผ่านช่วงเวลาสำคัญดังนี้ ช่วงที่ 1 เด็กหญิงสังวาลย์ ชีวิตในวัยเยาว์กับครอบครัวที่มีอาชีพช่างทองในชุมชนเล็กๆ ใกล้วัดอนงคาราม ต่อมาได้เป็นข้าหลวงในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ และมีโอกาสร่ำเรียนเป็นนักเรียนพยาบาลแห่งศิริราช ช่วงที่ 2 หม่อมสังวาลย์ในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาวิชาพยาบาล ณ สหรัฐอเมริกา อันเป็นจุดเปลี่ยนที่ได้พบและอภิเษกสมรสกับสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ และสร้าง “ครอบครัวมหิดล”

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี-

ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ-ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์-ม.ล.รดีเทพ เทวกุล

         ช่วงที่ 3 พระราชชนนีศรีสังวาลย์ ชีวิตครอบครัวเริ่มได้ไม่นาน ก็ประสบกับความสูญเสีย นับจากนั้นภาระการเป็นหัวหน้าครอบครัวจึงตกเป็นของ หม่อมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา  ช่วงที่ 4 สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ พระราชภารกิจยิ่งใหญ่ในการถวายพระอภิบาลและอบรมพระโอรสธิดา ซึ่งต่อมา ความรักได้ส่งผ่านไปถึงพระราชนัดดา พระนัดดา ทรงปลูกฝังให้มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา-ธารินทร์ นิมมานเหมินท์

ฐาปน สิริวัฒนภักดี-อนันต์ ชูโชติ-ประวิช สุขุม

               ช่วงที่ 5 สมเด็จย่า เอาพระราชหฤทัยใส่อาณาประชาราษฎร์ ทรงเป็น “สมเด็จย่า” ที่ชาวไทยเคารพ เทิดทูน ผูกพันมาจนตราบทุกวันนี้ ช่วงที่ 6 แม่ฟ้าหลวง การทรงงานผ่านมูลนิธิส่งเสริมผลผลิตชาวเขาไทยฯ มาสู่ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และโครงการพัฒนาดอยตุงฯ พระราชกรณียกิจเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล-พล.อ.ม.ล.ทศนวอมร เทวกุล

         และ ช่วงที่ 7 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 9 มิถุนายน 2513 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ