สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐  ปี พระองค์ทรงได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ในราชทินนามที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๒ นับเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์


                ด้วยพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพุทธศาสนิกชนไทยเป็นล้นพ้น ทรงประกอบศาสนกิจเป็นคุณประโยชน์เอนกอนันต์ มิเพียงแต่ชาวพุทธในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังทรงแผ่พระเมตตาบารมีไปทั่วโลก พระองค์ท่านจึงได้รับการยกย่องจากทั้งชาวพุทธในประเทศไทยและในต่างประเทศ

                สมเด็จพระสังฆราชทรงทันสมัยและมีวิสัยทัศน์ในเรื่องพระศาสนาอย่างกว้างไกล ปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีพระไทยและวัดไทยที่ไปเผยแผ่พระพุทธทั่วโลก อันเนื่องมาจากพระดำริที่มองการณ์ไกลของพระองค์นั่นเอง ทั้งนี้ เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๙ สมเด็จพระสังฆราชเป็นพระองค์แรกที่ทรงดำริที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังต่างประเทศ พระองค์จึงทรงเป็นประธานกรรมการอำนวยการ ฝึกอบรมพระธรรมทูตในต่างประเทศ

                การเผยแพร่พระพุทธศาสนาถือว่าสมเด็จพระสังฆราช มีบทบาทมากที่สุดพระองค์หนึ่งเลยก็ว่าได้ รวมถึงการเผยแพร่ในหลายภาษา ทั้งภาษาอังกฤษที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง แต่ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือ แก่นของศาสนา"

                ในการประชุมสุดยอดพุทธศาสนิกชนแห่งโลก ซึ่งมีผู้นำชาวพุทธจาก ๓๒ ประเทศ เข้าร่วมประชุมที่ประเทศญี่ปุ่น ได้มีมติทูลถวายตำแหน่ง “ผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา” แด่สมเด็จพระสังฆราช อันเป็นพระเกียรติยศสูงสุดที่แสดงให้เห็นว่าทรงได้รับการเคารพ และเป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์ทุกนิกาย และทรงเป็นที่เทิดทูนของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ซึ่งแสดงถึงพระเกียรติคุณที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

                สำหรับภาพพระองค์ครูฉบับนี้เป็น "เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด พิมพ์หน้าหลังเลื่อน" จัดสร้างขึ้นเพื่อสมทบทุนกิจกรรมเผยแพ่พระพุทธศาสนาในพระสังฆราชูปถัมภ์ โดยได้รวบรวมชนวนมวลสารหลวงปู่ทวด พ.ศ.๒๕๐๕ และ ๒๕๐๘ ซึ่งเป็นพิธีเลื่อนสมณศักดิ์ พระครูวิสัยโสภณ (พระอาจารย์ทิม ธมมธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดช้างให้ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ซึ่งได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ อุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

                "เหรียญเสมาหลวงปู่ทวด พิมพ์ ๒ หน้า" ประกอบด้วย เนื้อทองคำลงยา เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวโลหะ เนื้ออัลปาก้า เนื้อทองแดงผิวไป เนื้อทองแดงรมมันปู และเนื้อทองแดงกะไหล่ทอง ทั้งนี้ ได้อัญเชิญนิมิตสิริมงคลที่หลวงปู่ทวดเคยได้รับพระราชทานสถาปนาเป็น "สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ สมเด็จพระสังฆราช แห่งกรุงอโยธยาศรีรามเทพนคร" ในรัชสมัยสมเด็พระสรรเพชญ์ที่ ๓ หรือสมเด็จพระเอกาทศรถ แห่งกรุงอโยธยาศรีรามเทพนคร ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์ต่อวงการพระพุทธศาสนาในพระราชอาณาจักรอยุธยาเป็นเอนกอนันต์ สมเด็จพระราชมุนี สามีรามคุณูปมาจารย์ สมเด็จพระสังฆราช หรือหลวงปู่ทวด ได้ละสังขารด้วยโรคชราในปลายรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๒๒๕ ที่เมืองไทรบุรี สิริอายุได้ ๑๐๐ ปี นับพรรษาได้ ๘๐ พรรษา

                นับเป็นความประจวบเหมาะที่สอดคล้องกับพระประวัติของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๑๐๐ พรรษาอย่างแท้จริง ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่กุฏิพระครูสท้าน คณะเหลืองรังสี วัดบวรนิเวศวิหาร โทร.๐๘-๑๙๐๘-๙๘๔๓ และ ๐-๒๒๘๒-๒๕๖๒