พระเครื่อง

วัดพิชโสภารามสำนักปฏิบัติธรรมประจำ จ.อุบลฯ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วัดพิชโสภารามสำนักปฏิบัติธรรมประจำ จ.อุบลฯ : เยือนถิ่นเรือนธรรม

"ศีลกับธรรมพาเฮาดีได้                 ควรติดสินใจน้อมเข้าเพิ่ง
รัตนะพระไตรหน่วยแก้ว               แนวพายั้งอยู่จั่งเย็น
ไผบ่ถือศีลธรรมพระพุทธเจ้า         เป็นคนเสียชาติเปล่า
ไผบ่เชื้อธรรมพระพุทธเจ้า            ตายทีมค่าอยู่ไส"


       
               ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นผญาภาษิตอีสาน แปลว่า "ศีลธรรมนำเราดีได้ ควรน้อมนำใจให้มีศีลธรรม ยึดพระรัตนะไตรเป็นที่พึ่ง คนที่ไม่มีศีลธรรม ถือว่าเกิดมาเสียชาติเกิดแท้ๆ"
       
               สำนักปฏิบัติธรรมวัดพิชโสภาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ หมู่ ๒ ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ปัจจุบันมี พระบวรปริยัติวิธาน (พระอาจารย์บุญเรือง สารโท) เป็นเจ้าอาวาส และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรม โดยได้เปิดสอนกรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕  ปัจจุบันได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๓ มีการสอนกรรมฐานทั้งภายในสำนักและนอกสำนัก โดยเฉพาะในเทศกาลเข้าพรรษาและภาคฤดูหนาว
   
               แนวทางของการปฏิบัติ คือ วิปัสสนากรรมฐาน ตามนัยแห่งสติปัฏฐาน ๔ ได้แก่กำหนดพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม ใช้คำบริกรรม พองหนอ-ยุบหนอ และการเดินจงกรม ๖ ระยะ มีการสอบอารมณ์ผู้ปฏิบัติ โดยวิปัสสนาจารย์
   
               สำนักปฏิบัติธรรมวัดพิชโสภาราม หลักสูตรในการปฏิบัติธรรม คือ มหาสติปัฏฐาน ๔ มี พระวิปัสสนาจารย์ จำนวน ๕ รูป วิทยากรพิเศษ จำนวน ๗ รูป/คน สามารถรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ ครั้งละจำนวน ๓๐๐ คน แห่งนี้ประกอบด้วย ๑. ศาลาการเปรียญ ๒. ศาลาอเนกประสงค์ ๓. ลานปฏิบัติธรรม ๔. ห้องกรรมฐาน ๕. สถานที่พักค้างคืนสำหรับปฏิบัติธรรม: กุฏิกรรมฐาน จำนวน ๕๕ หลัง ห้องรวมใหญ่ จำนวน ๓ ห้อง และ ๖.ห้องสุขา/ห้องน้ำ จำนวน ๕๐ ห้อง
   
                ช่วงเวลาที่วัด/สำนักจัดปฏิบัติธรรมประจำปี คือ เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน การดูแลเรื่องสุขอนามัย และความปลอดภัย มีเวชภัณฑ์ประจำ และเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติธรรม อาหาร วันละ ๒ มื้อ เช้า-เพล ตอนเย็น มีน้ำปานะ
   
               ระเบียบข้อปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม ประกอบด้วย ๑.ไม่พึงรับแขก เยี่ยม พูดคุยกับผู้ปฏิบัติด้วยกัน ถ้าจำเป็นต้องสำรวม ๒.ไม่พึงอ่านหนังสือ ดูหนังสือ เขียนหนังสือ เว้นไว้แต่จำเป็น ๓. ห้ามสูบบุหรี่ และกินหมาก หรือยาเสพติด ทุกประเภท ๔.ไม่พึงนอนมาก ทำความเพียรน้อย โยคีไม่ควรนอนเกินกว่าวันละ ๔ ชั่วโมง ๖. พึงรักษาระเบียบข้อปฏิบัติ พระธรรมวินัยให้เคร่งครัด
   
               ๗.เวลาออกไปนอกสถานที่ปฏิบัติ ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย แม้แต่อยู่ในที่พักก็ต้องพยายามแต่งกาย และนั่งนอนให้เรียบร้อย ๘.ถ้าเป็นวันอุโบสถ ผู้ปฏิบัติที่เป็นสามเณร อุบาสก - อุบาสิกา พึงสมาทานศีลอุโบสถ ๙. พึงรักษาความสะอาดที่พัก บริเวณสถานที่ปฏิบัติ และ ห้องน้ำ ห้องสุขาให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ ๑๐.ห้ามทิ้งขยะ เศษอาหาร สิ่งโสโครกออกนอกกำแพงวัด หรือภายในบริเวณสถานที่ปฏิบัติ ให้ทิ้งในที่ควรทิ้ง และที่จัดไว้ให้
   
               ๑๑.เมื่อมีกิจธุระจำเป็นจะต้องออกไปนอกสถานที่ปฏิบัติ ให้บอกลาพระอาจารย์ผู้ดูแลการปฏิบัติ หรือพระเจ้าหน้าที่เสียก่อน ๑๒.ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาพักอยู่ค้างคืน ภายในสถานที่ปฏิบัติก่อนได้รับอนุญาต๑๓. เวลาจะออกจากสำนัก กลับคืนที่อยู่ของตน ต้องบอกลาท่านเจ้าอาวาสพระอาจารย์ หรือพระเจ้าหน้าที่ แล้วแจ้งมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงไป ๑๔. เมื่อเจ็บป่วยด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้พระอาจารย์ หรือพระเจ้าหน้าที่ทราบโดยเร็ว และ ๑๕. ถ้าสิ่งใดที่จะเป็นเหตุนำมา ซึ่งความเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ สำนัก และแก่พระศาสนา จงเรียนต่อพระอาจารย์ หรือพระเจ้าหน้าที่ให้ทราบโดยเร็ว
   
               การเดินทางสำนักปฏิบัติธรรมวัดพิชโสภาราม  ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี ๑๐๐ กม. ห่างจากตัวอำเภอเขมราฐ ๒๒ กม. เดินทางด้วยรถประจำทาง หรือรถยนต์ส่วนตัว ถนนลาดยางตลอดจนถึงวัด โทร.๐-๔๕๒๑-๘๐๑๙

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ