ที่ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม,นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้หารือร่วมกันกับ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

นำโดย ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วย คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูลประธานอนุกรรมการปฎิรูปประเทศด้านกีฬา  ,นพ.รณภพ ปัทมะดิษ  ,พลเอกรณชัย มัญชุสุนทรกุล และนายพานิชย์ เจริญเผ่า กรรมการปฎิรูปประเทศด้านกีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคณะ

 

 ประเด็นในการหารือร่วมกันครั้งนี้ คือ การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พัฒนาโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพระดับโลก และเหนือระดับสากล ที่มีลักษณะพิเศษตามบริบทของพื้นที่ โดยมีผู้แทนเมืองพัทยา , คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรรมการ, คณะผู้แทนหน่วยงานระดับกระทรวง, องค์กรภาครัฐ-ภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา  เข้าร่วม

 

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทั้ง 13 ด้าน ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ 13 คือ ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีหนึ่งในแนวทางการปฏิรูปที่สำคัญ

 

คือ การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ ที่มีคุณภาพระดับโลกและเหนือระดับสากลที่มีลักษณะพิเศษตามบริบทของพื้นที่ สู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะสำหรับศตวรรษที่ 22 จึงเห็นชอบในการพิจารณานำร่องการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบที่โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) จ.ชลบุรี  เป็นโรงเรียนต้นแบบระดับโลกแห่งแรกของประเทศ

 

โดยเห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าว ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมบนพื้นฐานของการกำหนดเป้าหมายคุณลักษณะผู้เรียน ที่ต้องการที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์และเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ โดยองค์ประกอบของคณะทำงานให้มาจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เป็นหลัก

 

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยา มีความตั้งใจในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เพราะเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องของเด็กและเยาวชน ซึ่งแต่ละคนก็มีความสามารถและความถนัดที่แตกต่างกัน การวางรากฐานที่ดีและมั่งคงเรื่องการศึกษา นับได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เมืองพัทยา ได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด

ทั้งนี้การที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้คัดเลือกโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ถือเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาควบคู่ไปกับนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกที่มีการพัฒนาในแต่ละเสาหลักอย่างเป็นองค์รวมด้วย

 

กก.ปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมฯเลือกมัธยมสาธิตพัทยา โรงเรียนต้นแบบระดับโลก

กก.ปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมฯเลือกมัธยมสาธิตพัทยา โรงเรียนต้นแบบระดับโลก

กก.ปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมฯเลือกมัธยมสาธิตพัทยา โรงเรียนต้นแบบระดับโลก