ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เปิดเผยว่า สกสว. ขานรับนโยบายมุ่งสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี รองรับการเปลี่ยนแปลงทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และวิถีชีวิต โดยเฉพาะทักษะที่จำเป็นต่อชีวิตในยุคปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งเพิ่มคุณลักษณะที่พึงประสงค์บางประการสำหรับสังคมไทย อาทิ คุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ภูมิคุ้มกันทางใจ เป็นต้น ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสังคม และเพื่อสานต่อภารกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง รวมทั้งแก้ไขวิกฤตประเทศ เผยปี 64 ได้รับอนุมัติงบประมาณ 19,917 ล้านบาท เน้นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข ในขณะที่ปี 63 ได้รับงบประมาณ 12,555 ล้านบาท ได้ผลักดันหลายโครงการแล้วเสร็จ ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ อาทิ พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยที่สามารถตรวจวินิจฉัย SARS-CoV-2 ด้วยวิธี Real-Time PCR ที่สามารถตรวจจากสารคัดหลั่งที่เก็บได้ง่าย เช่น น้ำลาย ซึ่งจะเพิ่มความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนการสกัดสารพันธุกรรมทำให้การตรวจวินิจฉัยมีความรวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย, ชุดตรวจแลมป์เปลี่ยนสีสำหรับการตรวจคัดกรองโควิด-19 โดยพัฒนาปรับปรุงชุดตรวจคัดกรองจนมีประสิทธิภาพสูง ทราบผลภายใน 1 ชั่วโมง มีต้นทุนการวิเคราะห์ถูก, ชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อใช้ในประเทศ และสร้างนวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในประเทศซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ในสภาวะวิกฤต ซึ่งสามารถทดแทนการนำเข้าได้ถึง 300 ล้านบาท/ปี เป็นต้น 

                สกสว.เร่งเครื่องพัฒนาขีดความสามารถ-แก้วิกฤตชาติ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ-สังคม เปิดเวทีชี้แจงงบอุดหนุนงานวิจัยนวัตกรรม 2.4 หมื่นล้านปี 65

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เสริมว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนระบบ ววน. ให้หน่วยงานต่าง ๆ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับศักยภาพประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้จัดงานประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจในการยื่นขอเสนองบประมาณแก่หน่วยงานที่สนใจ ภายใต้กรอบงบประมาณปี 2565 จำนวน 24,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 22.50 (4,483 ล้านบาท) 

                  สกสว.เร่งเครื่องพัฒนาขีดความสามารถ-แก้วิกฤตชาติ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ-สังคม เปิดเวทีชี้แจงงบอุดหนุนงานวิจัยนวัตกรรม 2.4 หมื่นล้านปี 65
ภายใต้กรอบงบประมาณด้าน ววน. ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่มีแผนงานต่อเนื่องใน 4 แพลตฟอร์ม และโปรแกรมการปฏิรูประบบ ววน. ตามแผนด้าน ววน. พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งประกอบด้วย แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู้ และระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดนเน้นการพัฒนากำลังคน สถาบันความรู้ การวิจัยขั้นแนวหน้า ดิจิทัล รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม มุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำ และคุณภาพสิ่งแวดล้อม

                สกสว.เร่งเครื่องพัฒนาขีดความสามารถ-แก้วิกฤตชาติ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ-สังคม เปิดเวทีชี้แจงงบอุดหนุนงานวิจัยนวัตกรรม 2.4 หมื่นล้านปี 65

 แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ มุ่งเน้นประเด็น SMEs Startup, Genomics และ BCG เพื่อนำพาประเทศไทยให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ด้วยการใช้เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพร้อมๆ กัน โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นกลไกขับเคลื่อน

                   สกสว.เร่งเครื่องพัฒนาขีดความสามารถ-แก้วิกฤตชาติ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ-สังคม เปิดเวทีชี้แจงงบอุดหนุนงานวิจัยนวัตกรรม 2.4 หมื่นล้านปี 65

และแพลตฟอร์มที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งเน้นงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน และในปี 2565 นี้ได้เพิ่มโปรแกรมการแก้ไขปัญหาวิกฤตเร่งด่วนของประเทศ โดยมีแผนงานใหม่ที่น่าสนใจ อาทิ แผนงานธรรมาภิบาลการบริหารจัดการภาครัฐและลดคอรัปชั่น, แผนงานด้านนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต, แผนงานด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์, แผนงานด้านการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีเพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ, แผนงานด้าน Open Society เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานของ สกสว. สอดคล้องกับการตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ มุ่งผลลัพธ์ในการสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง อีกทั้งเน้นการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้โดยกลไกสาธารณะ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สาธารณชนได้ว่าการจัดสรรเงินงบประมาณซึ่งมาจากภาษีของประชาชนได้นำมาจัดสรรเป็นงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างแท้จริง
ศาสตราจารย์ ดร. สมปอง  คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณ สกสว. กล่าวว่า สำหรับแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบ ววน. ปี 2564-2566 ได้กำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เช่น มีการจัดสรรงบประมาณแบบวงเงินรวม (Block Grant) มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศ จัดสรรงบประมาณแบบต่อเนื่องแบบหลายปี(Multi-year Budgeting) มีการพิจารณาผลการทำงานแต่ละแพลตฟอร์มของปีที่ผ่านมาและมีการจัดลำดับความสำคัญ (Priority) เป็นต้น โดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเชื่อมโยงข้อมูลทุกระดับ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของงาน สกสว. แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) ที่แบ่งย่อยออกเป็น Basic Research Fund ที่จะจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานที่เป็นการพัฒนานักวิจัย และสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยให้กับสถาบันอุดมศึกษา และ Function-based Research Fund จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะ ที่มิใช่สถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน และตอบสนองพันธกิจของหน่วยงานเพื่อประชาชน  ซึ่งทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) สามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่านหน่วยงานต้นสังกัดภายใต้คําของบประมาณของหน่วยงาน ผ่านระบบ National Research Innovation Information System (NRIIS) ได้ที่ เว็บไซต์ www.nriis.in.th ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 9 ธันวาคม 2563 และ 2) ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) โดยจัดสรรงบประมาณตาม 4 แพลตฟอร์ม  17 โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น ซึ่งบริหารจัดการโดยหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) เป็นการทำงานวิจัยที่เน้นตอบยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยสามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ตลอดทั้งปีผ่าน 7 PMU ตามโปรแกรม สำหรับสัดส่วนงบประมาณระหว่างทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) ต่อ ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) อยู่ที่ 60: 40 
นอกจากนี้ในปีนี้ สกสว. ได้พัฒนาช่องทางการสื่อสารข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย E-Book คู่มือการยื่นของบประมาณ ววน. โดยสามารถดาวน์โหลดผ่าน QR Code หรือเว็บไซต์ สกสว. www.tsri.or.th