การส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว แปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวและสินค้าข้าว เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ก็ได้เข้ามาส่งเสริมโดยการเชื่อมโยงตลาด ตลอดจนพัฒนาระบบการผลิตสินค้าข้าวให้มีคุณภาพมาตรฐาน

 

               กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ส่งเสริมเกษตรกรนาแปลงใหญ่พัฒนาผลผลิตข้าว ต่อยอดสู่สินค้าข้าวคุณภาพดี 

นายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กล่าวว่า กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว มีบทบาทภารกิจที่จะต้องพัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์ข้าวแล้วก็เชื่อมโยงตลาดให้กับเกษตรกร วางแผนให้เกษตรกรปลูกข้าวแล้วขายเป็นข้าวเปลือก พัฒนาให้มีการแปรรูปข้าวสารแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตข้าวของเกษตรกร แทนที่จะเอาข้าวเป็นข้าวเปลือกมาขายเป็นข้าวสาร ก็สามารถนำมาแปรรูปมาพัฒนาได้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งอาหารไทยและส่งออกได้ คือข้าวที่นำมาขายให้เป็นสินค้าที่ส่งออกมูลค่าเป็นแสนล้านในประเทศไทยแต่ละปีที่ส่งออกจากเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรก็มีอยู่ 4 ล้านกว่าครัวเรือน ผลิตข้าวทั่วประเทศ 60-70 ล้านไร่ มูลค่าการส่งออกแต่ละปีเป็นแสนล้านบาท เป็นสินค้าที่มีคุณค่าที่สร้างรายได้นำมาสู่ประเทศไทยและเกษตรกรไทยมูลค่ามหาศาลมาก

         กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ส่งเสริมเกษตรกรนาแปลงใหญ่พัฒนาผลผลิตข้าว ต่อยอดสู่สินค้าข้าวคุณภาพดี                   

 

          กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ส่งเสริมเกษตรกรนาแปลงใหญ่พัฒนาผลผลิตข้าว ต่อยอดสู่สินค้าข้าวคุณภาพดี 

           กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ส่งเสริมเกษตรกรนาแปลงใหญ่พัฒนาผลผลิตข้าว ต่อยอดสู่สินค้าข้าวคุณภาพดี 

             กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ส่งเสริมเกษตรกรนาแปลงใหญ่พัฒนาผลผลิตข้าว ต่อยอดสู่สินค้าข้าวคุณภาพดี