นายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กล่าวว่า  กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าวเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว โดยการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่กับเกษตรกร ที่จะนำไปสู่การทำงานร่วมกัน ซึ่งทำให้เกษตรกรที่มีความต้องการในด้านการพัฒนาการแปรรูปข้าวและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้รับการสนับสนุน โดยมีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่พร้อมเป็นวิทยากรหรือที่ปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว สร้างเครือข่ายการผลิตและพัฒนาการผลิตสินค้าแปรรูปจากข้าว

                   นายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะให้เกษตรกรนาแปลงใหญ่ที่ผลิตข้าวให้กับกรมฯ  โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ซึ่งจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะ และวิทยาการใหม่ ๆ ให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่กับเกษตรกรและส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว สร้างเครือข่ายการผลิตและพัฒนาการผลิตสินค้าแปรรูปจากข้าว

 โดยแนวทางการดำเนินงานในปีพ.ศ.2020 คือจะให้เจ้าหน้าที่กรมการข้าวส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และเกษตรกร เข้าใจแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การผลิตรวมไปถึงการตลาด การจัดทำคำขอมาตรฐานรับรองอย. และ GMP การแปรรูปขนมปังจากข้าว การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากข้าว และจะมีการจัดอบรม เกษตรกรและเจ้าหน้าที่จะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

        กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว สร้างเครือข่ายการผลิตและพัฒนาการผลิตสินค้าแปรรูปจากข้าว

สำหรับเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ที่กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวได้เข้าไปส่งเสริมมาโดยตลอด จะเห็นได้ว่าเกษตรกรมีความสนใจ และเข้าใจกระบวนการที่จะนำผลผลิตข้าวมาแปรรูปต่อยอดสร้างรายได้ พอเห็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นเกษตรกรก็จะมีความตั้งใจผลิตข้าวให้ได้คุณภาพเพื่อที่จะส่งผลดีต่อตัวเกษตรกรเองและกรมการข้าวก็จะได้รับข้าวที่มีคุณภาพดีอีกด้วย นายณราวุฒิ กล่าว.