นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา กล่าวว่า ในส่วนของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมาโครงการหลักๆก็มีโครงการผลิตและขยายพันธุ์พืช ที่มีหน้าที่ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ ทั้งชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่ายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร แล้วก็หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆที่ต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการศูนย์ข้าวชุมชน โครงการยกระดับการผลิตข้าวเป็นข้าวGAP ข้าวอินทรีย์ โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ โครงการพระราชดำริ โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางพระราชดำริ โครงการทฤษฎีใหม่ โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการรักษาระดับและปริมาณ ก็จะหลากหลายโครงการ 
 

                      ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมามีบทบาทภารกิจในการดูแลโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาด้านข้าวหลากหลายโครงการ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมารับผิดชอบพื้นที่ 21 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา แต่ถ้าเป็นโครงการในเรื่องของการผลิตและขยายพันธุ์พืช ขยายพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขาวรับผิดชอบอยู่ 2 จังหวัด คือจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดชัยภูมิ ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่การตลาด มีหน้าที่ที่จะต้องกระจายเมล็ดพันธุ์ให้เพียงพอในพื้นที่ของ 2 จังหวัด 
การรับรองมาตรฐาน GAP จะแยกเป็น 2 ส่วน GAP เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ และGAPเพื่อการบริโภค

                 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมามีบทบาทภารกิจในการดูแลโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาด้านข้าวหลากหลายโครงการ

ในส่วนนี้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวมีหน้าที่เข้าไปเป็นพี่เลี้ยงคอยให้องค์ความรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตต่างๆ ขั้นตอนการผลิตและข้อกำหนดของมาตรฐาน GAP เช่น GAP เพื่อการบริโภค สำหรับเข้าเพื่อการบริโภคมีมาตรฐาน 7 ข้อ  ก็ต้องไปให้องค์ความรู้ทั้ง 7 ข้อให้เกษตรกรเข้าใจว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร ตั้งแต่การเตรียมเมล็ดพันธุ์ เตรียมดิน แล้วก็สารเคมีอันไหนใช้ไม่ได้ สารเคมีไหนใช้ได้บ้าง ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการใช้สารเคมีที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคให้สินค้าได้รับรองมาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของGAP ผู้บริโภคต้องได้รับความปลอดภัยและผู้ผลิตเองก็ต้องได้รับความปลอดภัยด้วย แล้วในส่วนของGAP เมล็ดพันธุ์ก็ต้องไปให้ความรู้ทั้งหมดเลยตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเมล็ดพันธุ์ไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว และการสุ่มตัวอย่าง การเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้จำหน่ายให้เกษตรกรทั่วไป จะเป็นองค์ความรู้ที่ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์จะเป็นหน้าที่หลักเลยที่ต้องเข้าไปส่งเสริมให้ความรู้

นอกจากนั้นกรมการข้าวก็ได้ส่งเสริมการรับรอง GAP แบบกลุ่ม จำเป็นจะต้องมีการไปให้ความรู้เรื่องระบบควบคุมภายใน มีมาตรฐานการรวมกลุ่มยังไง รับรองผลแบบกลุ่มทำอย่างไร และเอกสารที่เกี่ยวข้องทำอย่างไร ใครจะเป็นคนทำ  ทางศูนย์จะเห็นภาพรวมของการที่จะเข้าไปสู่กระบวนการของการได้รับการรับรองมาตรฐานได้และนำไปส่งเสริม ซึงศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมาเห็นความสำคัญในการรวมกลุ่มของพี่น้องเกษตรกรและจะผลักดันในได้รับการรับรองมาตรฐานต่อไป