ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มีการส่งเสริมเกษตรกรนาแปลงใหญ่ โดยการสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตข้าวคุณภาพดี ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของชาวนาและองค์กรชาวนาให้มีความเข้มแข็ง ให้เกิดความพร้อมในการทำนาและได้ผลผลิตสูงสุด   

               ภาพรวมนาแปลงใหญ่ภายใต้การดูแลของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ส่งเสริมเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว สร้างการต่อรองราคากับท้องตลาด
นายกฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา กล่าวว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมาดูแลนาแปลงใหญ่  21 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งจังหวัดนครราชสีมาทั้งหมด 32 อำเภอ แบ่งพื้นที่ให้ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมารับผิดชอบ 11 อำเภอ ทั้งหมด 119 กลุ่ม เกษตรกร 5000 กว่าราย พื้นที่เฉพาะของปี พ.ศ. 5000 กว่าราย แล้วก็มีพื้นที่ทั้งหมดแสนกว่าไร่ ที่รับผิดชอบ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวได้เข้าไปติดตามส่งเสริมแล้วก็จัดกระบวนการต่างๆตามขบวนกานของนาแปลงใหญ่  1 การไปทำเวทีจัดเวทีชุมชนเพื่อระดมความคิดเห็นของสมาชิกว่าเขาต้องการพัฒนาด้านใดบ้าง และเราก็จะเอากระบวนการกลุ่มเข้าไป พอกระบวนการกลุ่มเข้าไปเพื่อให้กลุ่มสามารถที่จะดำเนินการได้  ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเมล็ดพันธุ์ การผลิตข้าวคุณภาพดี การรวมกลุ่มเพื่อใช้เพื่อใช้เครื่องจักรกลการเกษตร องค์ความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  การเตรียมดินปลูก การดูแลรักษา การตัดถอนพันธุ์ปน การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา ให้ได้ซึ่งคุณภาพเมล็ดพันธุ์ดีแล้วก็จะส่งมาตรวจสอบ ตรวจสอบเสร็จแล้วก็สามารถที่จะเอาไปขยายเอาไปใช้ในพื้นที่ของชุมชนและชุมชนใกล้เคียงได้ ในส่วนของเมล็ดพันธุ์ดี

และศูนย์ก็จะมีเครื่องหยอดให้ซึ่งตรงนี้จะทำให้สามารถลดต้นทุนได้ เนื่องจากว่าแต่ก่อนเกษตรกรทำนาโดยการหว่านจะใช้เมล็ดพันธุ์ 25-30 กิโลกรัมต่อไร่ แต่พอมาใช้เครื่องหยอดของศูนย์เหลือแค่ 10-15 กิโลกรัม ก็เพียงพอแล้ว จะเห็นได้ชัดว่าเข้าสู่ระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่สามารถช่วงพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยลดต้นทุนการผลิตได้ และต่อยอดไปถึงการมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีไว้เพาะปลุกสร้างรายได้อย่างมั่นคง

           ภาพรวมนาแปลงใหญ่ภายใต้การดูแลของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ส่งเสริมเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว สร้างการต่อรองราคากับท้องตลาด
โครงการเนาแปลงใหญ่เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 ปัจจุบันนี้เกษตรกรที่อยู่ในการดูแลของศูนย์ ตั้งแต่ปี 59-63 ก็มีการติดตามให้ความรู้แล้วก็พัฒนาไปเป็นศูนย์ข้าวชุมชน เกษตรกรก็ตอบรับในทางที่ดีเพราะว่าสามารถต้นทุนการผลิตได้อย่างชัดเจน แล้วก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลเข้าไปส่งเสริมในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้มาตรฐานและการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน บางกลุ่มมีการแปรรูปและส่งออกไปต่างประเทศถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีความพร้อมในทุกด้านและกลุ่มมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมาก