วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและมีพิธีก่อพระฤกษ์เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2412 หลังจากเสด็จขึ้นครองราชสมบัติได้ 1 ปี คำว่า “ราชบพิธ” หมายความว่า “พระราชาทรงสร้าง”

150 ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

นิทรรศการศุภมงคลสมัย 150 ปีแห่งการสถาปนา

          เนื่องในศุภมงคลสมัย 150 ปี แห่งการพระราชทานสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร คณะวัดราชบพิธสถิตมหารสีมาราม ประกอบด้วยคณะสงฆ์ นำโดย เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ตลอดจนหน่วยงานภาคี ร่วมจัดงานสมโภช “ศุภมงคลสมัย 150 ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม”

150 ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

          เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสมโภชพระอาราม ได้กล่าวว่า เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระสำคัญ 150 ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เผยแพร่ประวัติความเป็นมาและศิลปกรรมอันงดงามวิจิตรภายในวัดซึ่งล้วนเป็นศิลปกรรมชั้นเอก มีความประณีตงดงาม ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติของพระอารามหลวงแห่งนี้ อีกทั้งพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ที่มีกับวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตลอดจนเผยแพร่เกียรติคุณเจ้าอาวาสในทุกยุคให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ซึ่งถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะได้ตระหนักถึงคุณค่าทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และความเป็นไทยของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม อันแฝงอยู่ในสถาปัตยกรรมต่างๆ ภายในวัด เพื่อสืบทอดคุณค่าความเป็นไทย และเกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย

150 ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เครื่องไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

150 ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

          ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย “นิทรรศการแสดงเครื่องราชสักการะ” ที่ได้รับพระราชทานถวายในโอกาสต่างๆ และสิ่งของเครื่องใช้ของอดีตเจ้าอาวาสในทุกยุค เช่น ฝาบาตรและเชิงบาตรมุกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พุ่มเงินพุ่มทองของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพัดรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 

150 ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

นิทรรศการศุภมงคลสมัย 150 ปีแห่งการสถาปนา

150 ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

150 ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ส่วนหนึ่งของนิทรรศการ

          นอกจากนี้ยังมี “นิทรรศการนำชมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม” ให้ข้อมูลความรู้ทางสถาปัตยกรรมภายในวัด ซึ่งมีความวิจิตรงดงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมสะท้อนความเป็นไทย เช่น พระอุโบสถซึ่งได้รับการออกแบบโดยผสมผสานรูปแบบศิลปกรรมตะวันออก-ตะวันตก และศิลปกรรมไทยรวมกันจนมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว ภายนอกได้รับการออกแบบโดยนายช่างศิลปกรรมชั้นครูแห่งยุคคือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ ส่วนสถาปัตยกรรมภายใน ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก มีการตกแต่งเสาและเพดานโค้งแบบโกธิค ตกแต่งด้วยปูนปั้นลายพรรณพฤกษาผสมผสานกับลายไทย และส่วนสำคัญสุดคือ การนำกระเบื้องเบญจรงค์จากประเทศจีนมาประดับอาคารส่วนต่างๆ โดยลายกระเบื้องเป็นฝีมือออกแบบของ พระอาจารย์แดง แห่งวัดหงส์รัตนาราม ซึ่งเขียนลายต้นแบบและส่งไปผลิตที่ประเทศจีน

150 ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

สุสานหลวง

          ขณะเดียวกันมี “การแสดงแสงเสียงและสื่อผสม” ให้ผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม และศาสนา ของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามให้เห็นเด่นชัด ซึ่งเป็นการจัดแสดงครั้งแรกในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, ถัดมาเป็น ห้องฉายภาพ “ฉายานิติกร” ชวนแต่งกายผ้าไทยมาฉายรูปที่ห้องภาพ “ฉายานิติกร” โดย นิติกร กรัยวิเชียร โดยจะเปิดให้บริการตามวันและเวลาดังนี้ วันที่ 24-26 มกราคม, วันที่ 31 มกราคม, วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ที่อาคารภุชงค์ประทานวิทยาสิทธิ์ 2 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ค่าบริการภาพละ 99 บาท พร้อมรับภาพในงาน รายได้จากการถ่ายภาพ เพื่อบำรุงพระอาราม

150 ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

พระพุทธรูปนาคปรกภายในองค์พระเจดีย์

150 ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ​​​​​​​

          ปิดท้ายด้วย "นิทรรศการโครงการสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร)” ที่ได้รับการออกแบบจาก อ.เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมไทย) และทีมอาศรมศิลป์ ซึ่งจะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่เน้นธรรมชาติให้มากที่สุด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา ถวายแด่พระพุทธเจ้า ถวายแด่บุรพาจารย์ทุกองค์ ถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชทั้ง 3 พระองค์ของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถวายแด่บูรพกษัตริย์ไทยทุกๆ พระองค์ และสมเด็จพระปิยมหาราช ซึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม รวมถึงการออกร้านจำหน่ายหนังสือและของที่ระลึกเนื่องในศุภมงคลสมัย 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

150 ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

พระรัศมีทองคำลงยาราชาวดีพระพุทธอังคีรส

          พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองวาระอันสำคัญยิ่ง โดยร่วมแต่งกายผ้าไทยเข้าร่วมงานสมโภชพระอาราม เนื่องใน “ศุภมงคลสมัย 150 ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม” สามารถเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้