นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวกรณีประชาชนในพื้นที่ริมคลองสอง เขตสายไหม แจ้งว่าได้รับความเดือดร้อนจากบริษัทเอกชน ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองสอง บริเวณ ซ.พหลโยธิน 54/1 ซึ่งเป็นคลองที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในการสัญจรทางน้ำ โดยขณะนี้ได้มีการตอกตอม่อหรือเสาสะพาน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลและสัญจรทางน้ำของประชาชน 

 

 

 

ตรวจสอบความเดือดร้อนจากการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสอง

 

 


          อีกทั้งการดำเนินการดังกล่าวยังไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีการทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งขัดต่อกฎหมายหลายฉบับว่า สำนักการโยธา ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างสะพานดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างสะพาน ได้ตอกเสาเข็มไม้เพื่อเป็นฐานในการตั้งปั้นจั่นสำหรับตอกเสาเข็มคอนกรีต โดยเว้นช่องว่างเพื่อให้เรือสามารถผ่านได้ระหว่างการก่อสร้าง เมื่อทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีความสูงใต้ท้องสะพานที่เรือสามารถลอดผ่านได้ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามคลอง พ.ศ.2549 รวมทั้งการก่อสร้างสะพานนี้ไม่เข้าข่ายเป็นอาคารที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

ตรวจสอบความเดือดร้อนจากการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสอง

 


          นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า กทม. ได้รับถ่ายโอนภารกิจการพิจารณา EIA เฉพาะประเภทโครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 5 ประเภทเท่านั้น ซึ่งการสร้างสะพานข้ามคลองดังกล่าวไม่เข้าข่ายต้องจัดทำ EIA แต่อย่างใด ซึ่งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้ประเภทโครงการ/กิจการที่ต้องจัดทำ EIA จำนวน 35 ประเภท


 

 

 

ตรวจสอบความเดือดร้อนจากการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสอง

 


          นายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผู้อำนวยการเขตสายไหม กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตสายไหม ได้ตรวจสอบการก่อสร้างสะพานดังกล่าว พบผู้รับจ้างได้ก่อสร้างนั่งร้านตามความกว้างคลอง เพื่อตอกเสาเข็มรองรับโครงสร้างสะพานและได้เริ่มตอกเสาเข็มไปแล้ว จำนวน 8 ต้น บริเวณที่ดินที่บริษัทฯ เช่าจากกรมธนารักษ์ ฝั่งทิศตะวันออกของคลองสอง โดยการก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต

 

 

ตรวจสอบความเดือดร้อนจากการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสอง