ตามที่หนังสือพิมพ์และเว็บไซต์คม ชัด ลึก คอลัมน์ “เปิดซองส่องไทย” เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ได้เป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อร้องเรียนของลูกค้าเอ็นจีวี ที่สถานีบริการเอ็นจีวี ปตท. สาขาคลังพระโขนง ในเรื่องการปัดเศษสตางค์ค่าก๊าซไม่ถูกต้องและไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ลูกค้าเอ็นจีวี

 


          ในการนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้
          1.จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าพนักงานหน้าลานกระทำผิดจริง ในการปัดเศษสตางค์ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ซึ่ง ปตท. ได้แจ้งผู้บริหารสถานีบริการเอ็นจีวี ปตท.สาขาคลังพระโขนงให้สอบสวนและลงโทษพนักงานด้วยการพักงาน รวมทั้งจัดอบรมพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน ปตท.


          2.ปตท.ได้กำหนดมาตรการปัดเศษสตางค์ค่าก๊าซเอ็นจีวีตามหลักเกณฑ์ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ลงในคู่มือมาตรฐานสถานีและสัญญาจ้างบริหาร และได้พัฒนาระบบคำนวณเงินทอนอัตโนมัติ (Cashier Mode) ที่แสดงเงินทอนในใบเสร็จรับเงินเพื่อให้พนักงานหน้าลานปฏิบัติตาม รวมทั้งเน้นย้ำให้พนักงานหน้าลานออกใบเสร็จค่าก๊าซให้แก่ลูกค้าทุกครั้งเพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบเงินทอนได้อย่างถูกต้อง


          3.หาก ปตท. พบว่าสถานีบริการเอ็นจีวีในการกำกับดูแลของ ปตท. มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นความผิด ซึ่งปตท.มีการตักเตือนและบทปรับตามสัญญาการจ้างบริหาร


          ทั้งนี้ ปตท.ขออภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอความอนุเคราะห์ในการเป็นสื่อกลางชี้แจงข้อเท็จจริง อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการต่อไป หากผู้ใช้บริการเอ็นจีวีพบการกระทำผิด หรือมีข้อแนะนำการบริการ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ PTT Contact Center โทรศัพท์ 1365 ตลอด 24 ชั่วโมง
นายศักดิ์เฉลิม สิทธิวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์