ชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยตามที่สื่อมวลชนเสนอข่าว คนไทยสร้างขยะพลาสติก 2 ล้านตันต่อปี ส่งผลให้มีการตื่นตัวต่อปัญหาขยะพลาสติก โดยทุกภาคส่วนพร้อมใจกันให้ความร่วมมือในการลดขยะพลาสติกอย่างจริงจังและต่อเนื่องว่า สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการลดการใช้พลาสติกในหน่วยงานสังกัด กทม.ทุกแห่งอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 

 


          1.การจัดประชุมให้งด/ลดใช้ขวดน้ำพลาสติก หรือภาชนะประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง 
          2.ร้านค้า ร้านอาหารที่อยู่ในหน่วยงานงดใช้โฟมบรรจุอาหาร 
          3.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้แก้วน้ำส่วนตัว ถุงผ้า และกล่องใส่อาหารส่วนตัว 
          4.จัดมุมบริการให้ยืมถุงผ้า 
          และ 5.การจัดงาน/กิจกรรมของหน่วยงานให้ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม 


          นอกจากนี้ยังรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกใส่ยาให้ผู้ป่วยกลับบ้าน โดยดำเนินการในโรงพยาบาลสังกัด กทม. และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง รวมถึงการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียนจากถุงนมเป็นกล่องนม ในโรงเรียนสังกัด กทม. โดยทุกหน่วยงานได้รายงานผลดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน


          ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น กทม.ได้ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สภาอุตสาหกรรม และภาคีเครือข่าย ดำเนินการตามโครงการความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน โครงการนำร่องในพื้นที่เขตคลองเตย เพื่อสร้างสำนักงานเขตต้นแบบจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน ในอาคารสำนักงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โดยเน้นลด ละ เลิก การใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Use Plastic) และโฟม แยกบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลขาย แยกเศษอาหารเลี้ยงสัตว์หรือทำปุ๋ยหรือทำน้ำหมักชีวภาพและแยกทิ้งขยะอันตรายและขยะทั่วไปตามวันเวลาที่กำหนด 


          ซึ่งจะนำแนวทางไปขยายผลให้ครอบคลุมทั้ง 50 เขต ขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์ผลการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของ กทม.ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ การจัดบอร์ดนิทรรศการ การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในชุมชนหรือสวนสาธารณะ ทั้งนี้ กทม.จะเพิ่มความถี่การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องต่อไป