พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. กล่าวกรณี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่งเอกสารคำแถลงนโยบายรัฐบาลที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้แถลงต่อรัฐสภา โดยเนื้อหาตอนหนึ่งได้ระบุถึงนโยบายเร่งด่วน คือการจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย ตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดภัย การให้ความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยจัดระบบติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดและทันท่วงทีว่า 

 

 

 

 


          สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดเตรียมมาตรการรองรับปัญหาภัยแล้งในส่วนของกทม. ซึ่ง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของกทม. ประจำปี 2562 เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดมาตรการ แนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติ ตั้งแต่ขั้นเตรียมการก่อนเกิดภัยแล้ง ระหว่างเกิดภัยแล้ง และภายหลังสิ้นสุดภัยแล้ง 


          พร้อมทั้งมีคำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กทม. ประจำปี 2562 เพื่อมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานกทม.ที่เกี่ยวข้อง เตรียมการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในการนี้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดส่งแผนปฏิบัติการและคำสั่งจัดตั้งศูนย์ให้แก่สำนักที่มีภารกิจเกี่ยวข้องและสำนักงานเขต เพื่อพิจารณาดำเนินการจัดทำแผนของหน่วยงานรองรับภารกิจและรายงานผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่กทม.ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค การขาดแคลนน้ำทำการเกษตร ปัญหาน้ำเค็ม ไฟไหม้หญ้าและไฟไหม้อาคาร ถนนทรุดตัว และสาธารณสุข (โรคระบาด) เพื่อรวบรวมรายงานผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ

 

 


          ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวอีกว่า สำหรับการเตรียมการรองรับปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กทม. ได้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัย กทม. ปี 2561 ซึ่งใช้มาถึงปัจจุบัน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติ ทั้งหน่วยปฏิบัติการหลักและหน่วยสนับสนุนให้สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุทกภัยได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กทม. เนื่องจากน้ำฝนและน้ำหนุนประจำปี 2562 ในส่วนความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำเพื่อจัดเตรียมมาตรการและแผนการปฏิบัติการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝนและน้ำหนุนสูงในเขต กทม. ไว้เรียบร้อยแล้ว