ตามที่ รศ.ดร.นพนันท์ ตาปนานนท์ ผู้จัดทำโครงการปรับปรุงร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 4) ระบุว่า ผังเมืองใหม่นี้ได้เพิ่มมาตรการลดจำนวนที่จอดรถทำเลใกล้สถานีรถไฟฟ้าที่เป็นโครงข่ายสมบูรณ์ และส่งเสริมให้หันมาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้น อย่างไรก็ตามแนวคิดลดพื้นที่จอดรถ เพื่อหวังลดจำนวนรถที่จะวิ่งเข้าใจกลางย่านธุรกิจ เป็นแนวคิดที่ดี แต่การดำเนินมาตรการด้านเดียวโดยเปิดช่องให้โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ลดพื้นที่จอดรถ อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ นั้น

 


          นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กทม. กล่าวว่า ร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ฉบับใหม่มุ่งเน้นส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินย่านศูนย์กลางเมือง ให้สอดคล้องกับระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการเดินทาง โดยเฉพาะจากระบบขนส่งมวลชนทางรางตามหลักเมืองกระชับ (Compact City) จึงกำหนดมาตรการที่จะช่วยลดปริมาณการใช้รถยนต์ในพื้นที่ศูนย์กลางเมืองและส่งเสริมให้ประชาชนเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าในการเดินทางมากขึ้น เพื่อลดการเดินทางส่วนบุคคล และปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบการเดินทางสาธารณะ ด้วยการลดอัตราส่วนพื้นที่จอดรถยนต์ลง ไม่เกินร้อยละ 25 ของอัตราส่วนที่จอดรถยนต์ ซึ่งต้องมีตามกฎหมายควบคุมอาคาร


          สำหรับแปลงที่ดินที่ตั้งอยู่ในระยะ 500 เมตร รอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน หรือในระยะ 800 เมตร รอบสถานีร่วม ในเบื้องต้นได้กำหนดสถานีนำร่องไว้ 13 สถานีใจกลางเมือง เช่น สถานีสยาม สถานีราชดำริ สถานีชิดลม และสถานีศาลาแดง เป็นต้น ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ส่วนรวม เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่ศูนย์กลางเมืองและย่านธุรกิจที่สำคัญ


          ส่วนพื้นที่ประกอบการที่สามารถนำมาพัฒนาโครงการได้มากขึ้นและราคาต้นทุนที่จอดรถยนต์ลดลง เป็นการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเมืองที่เป็นผลดีต่อการผลิต และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มโอกาสให้ผู้มีรายได้ระดับต่างๆ ให้สามารถมีที่อยู่อาศัย ทำงาน และทำกิจกรรมในพื้นที่ใจกลางเมืองได้มากขึ้น อีกทั้งเป็นการควบคุมไม่ให้เมืองขยายตัวออกไปยังชานเมืองที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี หรือพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติอีกทางหนึ่ง

 

 

          ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับมาตรการเกี่ยวกับการลดการใช้รถยนต์บริเวณพื้นที่ใจกลางเมืองนั้น ได้ใช้ในหลายเมืองใหญ่ของต่างประเทศในรูปแบบที่แตกต่างออกไป ทั้งในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และหลายประเทศในยุโรป เช่น มาตรการลดที่จอดรถยนต์กลางเมือง การออกใบอนุญาตขับรถ การเก็บเงินค่าจอดรถในพื้นที่สาธารณะ การควบคุมปริมาณรถยนต์ การเก็บค่าธรรมเนียมกรณีนำรถยนต์เข้าพื้นที่ควบคุมย่านธุรกิจกลางเมือง เป็นต้น 


          ซึ่งมาตรการลดอัตราส่วนพื้นที่จอดรถยนต์โดยรอบพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าในร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่นี้ เป็นมาตรการทางผังเมืองเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง และเป็นเครื่องมือที่จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรของกทม. ทั้งนี้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองพร้อมจะร่วมมือประสานมาตรการอื่นๆ กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา กทม. ให้เป็นเมืองที่มีการเดินทางสะดวกสบายในอนาคต