กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชี้แจงสาเหตุและเร่งให้ความช่วยเหลือกรณีนักศึกษาผู้กู้ยืมของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนานครศรีธรรมราช ที่ไม่ได้รับเงินกู้ยืม ยืนยันอนุมัติเงินกู้ยืมแน่นอน หากสถานศึกษาและนักศึกษาดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนการกู้ยืมที่กองทุนกำหนด

 

               นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า จากกรณีที่นักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาได้ยื่นขอกู้ยืมปีการศึกษา 2561 แต่ยังไม่ได้รับเงินกู้ยืมนั้น ผู้บริหารของกองทุนได้มีการลงพื้นที่เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ยุติธรรมจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด โดยมีผู้แทนจากสถานศึกษาและตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมในที่ประชุมด้วย เพื่อรับฟังปัญหา ชี้แจงทำความเข้าใจและแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ที่ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ 

 

               กองทุน ขอชี้แจงว่า สาเหตุดังกล่าวเกิดจากการที่สถานศึกษายังมีข้อติดขัดในการดำเนินการตามเงื่อนไขของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ.2560 ซึ่งปัจจุบันนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกรายได้รับเงินกู้ยืมไปแล้ว ส่วนผู้กู้ยืมรายใหม่ในปีการศึกษา 2561 ยังไม่สามารถดำเนินการให้กู้ยืมได้

 

               และจากการที่กองทุนได้รวบรวมเอกสารการยื่นขอกู้ยืมของนักศึกษากลุ่มดังกล่าวมาตรวจสอบแล้วพบว่า เอกสารทั้งหมดยังไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น ไม่มีการลงลายมือชื่อของผู้ขอกู้ยืม เป็นต้น หลังจากนี้กองทุนจะนำเสนอแนวทางการแก้ไขต่อคณะอนุกรรมการกำกับและประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมการดำเนินงานกองทุน และคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาเรื่องดังกล่าวภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้

 

ร้องทุกข์ ร้องเรียน บอกเล่าปัญหา ที่ [email protected] หรือ

 

 

               ทั้งนี้ กองทุนไม่ได้นิ่งนอนใจและเข้าใจถึงความเดือดร้อนของนักศึกษาผู้กู้ยืมทุกคน แต่การดำเนินงานของสถานศึกษาต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพราะกองทุนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเงินทุนหมุนเวียนที่มาจากภาษีของประชาชน เพื่อให้การกู้ยืมเป็นไปตามวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่ให้เกิดความเสียหายในระยะยาวต่อไป

 

               สำหรับกรณีที่นักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนานครศรีธรรมราช ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า ไม่ได้รับเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นั้น กองทุนขอชี้แจงว่ามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนานครศรีธรรมราช เป็นสถานศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ

 

               โดยสาเหตุที่นักศึกษายังไม่ได้รับเงินกู้ยืมเป็นสาเหตุเดียวกันกับที่ศรีสะเกษ กล่าวคือ สถานศึกษาดังกล่าวยังมีข้อติดขัดในการดำเนินการตามเงื่อนไขของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ.2560 ซึ่งปัจจุบันนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกรายได้รับเงินกู้ยืมไปแล้ว ส่วนผู้กู้ยืมรายใหม่ในปีการศึกษา 2561 ยังไม่สามารถดำเนินการให้กู้ยืมได้

 

               ทั้งนี้ กองทุนได้เชิญผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนามาประชุมร่วมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่นักศึกษาอย่างเร่งด่วน อีกทั้ง กองทุนได้ประสานขอเอกสารคำขอกู้ยืมของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาทุกแห่งมาตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนำเสนอแนวทางการแก้ไขต่อคณะอนุกรรมการกำกับและประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมการดำเนินงานกองทุน และคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาเรื่องดังกล่าว โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ภายในกลางเดือนมีนาคมนี้

 

               อนึ่ง ด้านความคืบหน้าเรื่องการหักเงินเดือนข้าราชการที่จ่ายตรงกรมบัญชีกลางตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมานั้น ทำให้ผลการรับชำระหนี้เป็นไปตามเป้าหมายกว่า 200 ล้านบาทต่อเดือน ส่วนในเดือนกุมภาพันธ์นี้ กองทุนได้แจ้งการหักเงินเดือนจากภาคเอกชนรายใหญ่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ

 

               ซึ่งกองทุนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมสรรพากร ในการพัฒนาระบบการรับชำระเงินคืน สำหรับองค์กรนายจ้างเพื่อหักเงินเดือนนำส่งกองทุน (e-PaySLF) โดยองค์กรนายจ้างที่ได้รับหนังสือแจ้งการหักเงินเดือนจากกองทุนสามารถสมัครเข้าใช้ระบบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดได้ที่ www.studentloan.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]กยศ. หักเงินเดือน