เรียนลุงแจ่ม ผมมีเรื่องรบกวนลุงแจ่มอีกครั้ง เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบางเมือง เนื่องจากทุกปีผมต้องไปชำระค่าขยะรายปีกับทางเทศบาลตำบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

 

               แต่เมื่อปีก่อนผมได้ไปชำระกับทางเทศบาลฯ แล้ว และทางเทศบาลฯ แจ้งว่าผมมียอดค้างชำระอยู่

 

               ซึ่งผมก็แปลกใจและจำได้ว่าได้มีการชำระไปแล้ว แต่พอดีผมค้นหาใบเสร็จเก่าไม่เจอ จึงต้องยอมชำระใหม่ ซึ่งผมแจ้งว่าขอชำระจนถึงปัจจุบัน โดยครั้งนี้ผมได้เก็บใบเสร็จและถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน เพื่อป้องกันการลืมหรือทำหายอีก

 

               จนกระทั่งล่าสุด ปีนี้ผมได้ไปชำระอีกครั้ง ทางเทศบาลฯ แจ้งว่าผมได้ค้างชำระอีก ซึ่งผมยืนยันว่าผมได้ชำระไปหมดแล้ว

 

               ทางเทศบาลฯ จึงขอดูหลักฐาน ผมจึงกลับมาค้นที่บ้าน และผมมีหลักฐานนำไปยืนยันตามภาพที่ผมส่งมาให้ลุงแจ่มดู

 

               ผมจึงอยากถามทางเทศบาลฯ ว่า ทำไมข้อมูลในระบบถึงไม่แจ้งว่าเจ้าของบ้านหรือผู้อาศัยได้ชำระค่าบริการแล้ว และอยากถามว่าถ้าผมไม่เก็บใบเสร็จหรือถ่ายรูปเอาไว้ กรณีนี้ผมคงต้องเสียค่าบริการใหม่อีก

 

               จึงอยากขอให้ทางผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือ ป.ป.ช. เข้ามาตรวจสอบด้วย และอยากให้ทางเทศบาลฯ นำข้อผิดพลาดนี้ไปปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นด้วย หรือจะจัดทำเป็นแอพพลิเคชั่นก็ดีครับ

 

ผู้เดือดร้อน

 

ร้องทุกข์ ร้องเรียน บอกเล่าปัญหา ที่ [email protected] หรือ

 

 

ตอบ

 

               กองคลัง เทศบาลตำบลบางเมือง ชี้แจงว่า ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางเมือง เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2547 กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ตามที่กำหนดในอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติ

 

            โดยเทศบาลตำบลบางเมือง ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม การเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยทั่วไปประจำรายเดือน สำหรับบ้านพักอาศัย ในอัตราครัวเรือนละ 20 บาทต่อเดือน

 

               และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการชำระค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลบางเมืองได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอยจากกองคลัง เทศบาลตำบลบางเมือง เป็นผู้ไปรับชำระค่าธรรมเนียมการเก็บและขนขยะมูลฝอยยังบ้านพักอาศัยของประชาชน

 

           แต่ที่ผ่านมา มีประชาชนหลายครัวเรือน ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอยรายเดือนกับเจ้าหน้าที่ ทำให้มีบ้านพักอาศัยค้างชำระในแต่ละเดือนเป็นจำนวนมาก

 

               ทางกองคลัง จึงแก้ปัญหาโดยการรับชำระค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอยเป็นรายปี เป็นจำนวนเงิน 240 บาทต่อปี และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามาติดต่อชำระเงินที่กองคลัง เทศบาลตำบลบางเมือง โดยเจ้าหน้าที่จะออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอยที่มีตราประทับของเทศบาลฯ พร้อมกับสติกเกอร์สำหรับติดถังขยะระบุเลขที่ใบเสร็จรับเงิน บ้านเลขที่ จำนวนเงิน วันที่ชำระเงิน

 

               สำหรับกรณีร้องเรียนดังกล่าว เนื่องจากมีผู้ค้างชำระจำนวนมาก จึงอาจเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบข้อมูล อีกทั้งใบเสร็จรับชำระค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอยเป็นการออกใบเสร็จโดยวิธีเขียน ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่ อปท. เกือบทุกแห่งนำมาใช้ปฏิบัติงาน และถึงแม้ว่าจะไม่มีใบเสร็จรับเงินมาแสดง แต่สติกเกอร์ที่เจ้าหน้าที่มอบให้พร้อมกับใบเสร็จรับเงิน ก็สามารถนำมาเป็นหลักฐานแสดงการชำระเงินได้เช่นกัน

 

               ทั้งนี้ต้องขออภัยสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทุกขั้นตอนโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้