กรณีสื่อออนไลน์วิจารณ์การแก้ไขปัญหาพื้นที่กรุงเทพฯ ถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ด้วยการฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น เพิ่มความถี่ในการล้างทำความสะอาดถนน เพื่อลดค่าฝุ่นละอองในอากาศและมลพิษ เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ สิ้นเปลืองงบประมาณ และอาจไม่ได้ผลมากนัก

 

               นายชาตรี วัฒนเขจร รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า ในช่วงเกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ มีสาเหตุหลักมาจากรถยนต์ โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลและการเผาในที่โล่ง ประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยา มีอากาศนิ่ง ลมสงบ ส่งผลให้เกิดการสะสมของมลพิษในอากาศส่งผลให้หลายพื้นที่มีค่าฝุ่นละออง PM.2.5 เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 

               สำนักสิ่งแวดล้อมได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการมาตรการต่างๆ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง โดยให้สำนักงานเขตรายงานผลการดำเนินมาตรการเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองที่แหล่งกำเนิด ทุก 15 วัน ประสานสถานีตำรวจท้องที่จัดการจราจรให้คล่องตัว ขอความร่วมมือประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้มงวดตรวจจับรถยนต์ควันดำ กำชับเจ้าของกิจการ/ผู้รับเหมาก่อสร้างดูแลไม่ให้นำรถควันดำมาวิ่งใช้งานบนถนน ควบคุมไม่ให้มีการเผาขยะและการเผาในที่โล่งทุกประเภท 

 

               รวมทั้งเพิ่มความถี่การล้างทำความสะอาดถนนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ สำหรับสำนักงานเขตที่มีปัญหาฝุ่นละอองสูงให้ล้างทำความสะอาดถนน ดูดฝุ่นถนนและฉีดละอองน้ำเป็นระยะ โดยสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนรถน้ำ รถฉีดน้ำ เพื่อช่วยลดฝุ่นละอองในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละออง (PM2.5) เกินมาตรฐาน ซึ่งจากการประเมินผลการดำเนินงานเปรียบเทียบก่อนและหลังการฉีดน้ำพบว่า ปริมาณฝุ่นละอองลดลง

 

               รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ยังได้ประชุมหารือร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ และกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองที่มีอยู่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระยะเวลาเร่งด่วน โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง เช่น เพิ่มความถี่ในการล้างถนนและการฉีดน้ำเป็นละอองฝอยในอากาศเพื่อลดฝุ่นละออง ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการเผาขยะและเผาในที่โล่งทุกชนิด และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

 

               ทั้งนี้จากการประชุมดังกล่าว อธิบดีกรมควบคุมมลพิษและผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยาเห็นด้วยและยินดีสนับสนุนการดำเนินมาตรการของกรุงเทพมหานคร โดยกรมควบคุมมลพิษจะมีหนังสือประสานกองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก เพื่อขอความร่วมมือให้ดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ต่อไป

 

               อย่างไรก็ตาม กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อมจะติดตามเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองให้ประชาชนทราบอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย พร้อมดำเนินมาตรการต่างๆ ภายใต้อำนาจหน้าที่และกลไกคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพฯ โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ รวมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในระยะยาว ดังนี้

 

               ปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามมาตรฐาน Euro 5 เพื่อให้มีค่ากำมะถันไม่เกิน 10 ส่วนในพันล้านส่วน (ppm) (ปัจจุบัน EURO 4 ค่ากำมะถันไม่เกิน 50 ส่วนในพันล้านส่วน (ppm) ปรับปรุงคุณภาพรถยนต์ใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน Euro5 และ Euro6 (ปัจจุบันรถเล็ก Euro 4 และรถใหญ่ Euro 3) พัฒนาโครงข่ายการให้บริการขนส่งสาธารณะให้เชื่อมโยงทุกระบบ ภายในปี 2572 ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร 510 กิโลเมตร ส่งเสริมและผลักดันให้ใช้รถโดยสารที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (NGV) รถโดยสารไฟฟ้ารถโดยสารไฮบริด ปรับลดอายุการตรวจสภาพรถยนต์ใช้งาน การเพิ่มภาษีรถยนต์เก่า และจัดโซนนิ่งจำกัดจำนวนรถเข้าเมืองในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น

 

ร้องทุกข์ ร้องเรียน บอกเล่าปัญหา ที่ [email protected] หรือ