ตามที่สื่อมวลชนเสนอข่าว นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ร้องเรียนต่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อให้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561

 

               ตรวจสอบรายละเอียดของร่างขอบเขตงาน (ทีโออาร์) โครงการประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากการจัดทำทีโออาร์ มีข้อพิรุธหลายประการ

 

               นายชาตรี วัฒนเขจร รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า ค่าจ้างกำจัดมูลฝอยโครงการดังกล่าว ราคาตันละ 900 บาท หรือ 900,000 บาทต่อวัน ระยะเวลา 20 ปี หรือ 7,300 วัน โครงการละ 6,570 ล้านบาท รวม 2 โครงการ จำนวนเงิน 13,140 ล้านบาท

 

               เป็นราคาประมาณการจ้างตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากสภากรุงเทพมหานครให้ดำเนินโครงการจ้างเหมาดังกล่าว และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้เอกชนกำจัดมูลฝอยชุมชนตามที่ได้มีผลการศึกษา

 

               โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกำจัดมูลฝอย พ.ศ.2560 ข้อ 15 และดำเนินการตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

 

                 รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวอีกว่า สำหรับกรณีการควบคุมมลพิษทางอากาศ ในทีโออาร์ได้กำหนดรายละเอียดของข้อเสนอด้านเทคนิคให้มีการกำจัดมลพิษทางอากาศ

 

               โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องรับภาระในการกำจัดมลพิษทางอากาศให้เป็นไปตามหลักวิชาการสุขาภิบาล รวมทั้งไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการกำจัดต้องได้รับมาตรฐานการกำจัดมลพิษทางอากาศตามที่กฎหมายกำหนด

 

               โดยเฉพาะสารประกอบไดออกซิน ได้กำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2553

 

               ทั้งนี้การกำหนดราคากลางเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นไว้ ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามจริง ในการกำหนดราคากลางได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาดโดยสืบราคาให้เหมาะสมกับขอบเขตของงานที่จะจ้าง

 

               โดยสืบราคาไม่น้อยกว่า 3 ราย จากการเทียบเคียงเทคโนโลยีและการจัดการประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการกำจัดมูลฝอย ตลอดจนการคำนวณค่าจ้างและผลตอบแทนที่คู่สัญญาได้รับกับขอบเขตของงานจ้างเหมาดังกล่าว ซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อมได้เปิดให้ผู้สนใจนำเสนอโครงการ โดยคัดเลือกจากผู้สนใจดังกล่าว เพื่อใช้สืบราคากลาง