royal coronation
23 มกราคม 2563
ความรู้

น้ำเน่าเหม็นเหมือนเดิม!

6 ธันวาคม 2561 - 00:05 น.
เปิดซองส่องไทย,ร้องเรียนลุงแจ่ม,คลองแสนแสบ,น้ำเน่าเหม็น
Shares :
เปิดอ่าน 474 ครั้ง

คอลัมน์เปิดซองส่องไทย : เดินหน้าฟื้นฟูสภาพน้ำในคลองแสนแสบต่อเนื่อง

 

               จากกรณีสังคมออนไลน์ตั้งข้อสังเกต กรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบใสสะอาด ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก

 

               และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมเจ้าท่า และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บังคับใช้กฎหมายในความรับผิดชอบในพื้นที่คลองแสนแสบและคลองสาขาอย่างจริงจัง ซึ่งขณะนี้ระยะเวลาผ่านมา 3 ปีแล้ว แต่สภาพน้ำในคลองแสนแสบ ยังเน่าเหม็นเหมือนเดิมนั้น 

 

               นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว เป็นการฟื้นฟูสภาพน้ำโดยการติดตั้งระบบชีวภาพในคลองแสนแสบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร และไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ กรุงเทพมหานครจึงได้เสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ต่อมาในวันที่ 12 กันยายน 2560 คณะรัฐมนตรีรับทราบแผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาด ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะ 1 ปี ระยะ 5 ปี และระยะ 20 ปี

 

               สำหรับโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ระยะ 1 ปี คือ โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านการดูแลรักษาคลองระบายน้ำสายหลัก เป็นโครงการให้ความรู้การปลูกจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการอนุรักษ์และรักษาแหล่งน้ำริมคลองแสนแสบ ระยะ 5 ปี ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบ ช่วงถนนวิทยุ–คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงานและราคากลาง

 

               โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ดำเนินการศึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2561 และโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2 ได้รับงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ปี 2562 เพื่อจ้างที่ปรึกษาศึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการ

 

               ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และเร่งรัดให้ดำเนินการ เนื่องจากเป็นโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย ก่อนระบายลงสู่คลอง ซึ่งเป็นวิธีการแก้ไขที่ต้นเหตุ โดยงบประมาณในการดำเนินการได้รับเงินอุดหนุนรัฐบาล ร้อยละ 50 และงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 50

 

               นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังมีโครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาด โดยใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครดำเนินการ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียจากพื้นที่รับน้ำคลองลาดโตนด ขณะนี้อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาจ้าง และโครงการก่อสร้าง

 

               ระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E-bidding ขณะเดียวกันยังมีโครงการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556–2575) ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียบึงกุ่ม โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียลาดพร้าว โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียวังทองหลาง โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียสะพานสูง โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียหนองจอก 1

 

               ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่ และมีวงเงินลงทุนสูง จึงพิจารณาให้ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการให้ภาคเอกชนร่วมลงทุน (PPP)

 

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ