คณะกรรมการหมู่บ้าน รวมตัวคัดค้าน และขอให้ทบทวน ยกเลิก คำสั่งให้รื้อถอนไม้กั้นทางเข้า/ออกหมู่บ้านจัดสรรโฮมเพลส รามคำแหง ตามคำสั่งของ นางจุฑามาศ วิรุฬห์ธานี ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร อ้างถึง หนังสือเขตสะพานสูงที่ กท 8103/5540 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561

 

 

          นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโฮมเพลส รามคำแหง ในฐานะองค์กรตัวแทนลูกบ้านทั้งหมดในหมู่บ้านจัดสรรโฮมเพลส รามคำแหง ตามกฎหมาย ขอคัดค้าน และขอให้ท่านทบทวน ยกเลิก คำสั่งให้รื้อถอนไม้กั้นทางเข้าออกหมู่บ้านจัดสรรโฮมเพลส รามคำแหง ตามหนังสือที่อ้างถึงข้างต้นลิดรอนสิทธิ์พึงมีของประชาชนที่พำนักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านฯ ในการเพียรพยายามสร้างเสริมความปลอดภัยในหมู่บ้านจากโจรผู้ร้ายหรือบรรดามิจฉาชีพต่างๆ มีลักษณะเอื้อประโยชน์ต่อโจรผู้ร้ายหรือมิจฉาชีพ ทำให้ประชาชนทั้งหมดที่พำนักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรโฮมเพลส รามคำแหง ต้องตกอยู่ในสภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการถูกกระทำของโจรผู้ร้ายหรือกลุ่มมิจฉาชีพ


          ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่หน่วยงานท่านเข้ารื้อถอนอุปกรณ์ไม้กั้นฯ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโฮมเพลส รามคำแหง ในฐานะองค์กรตัวแทนสมาชิกหมู่บ้านจัดสรรโฮมเพลส รามคำแหง จะแจ้งความดำเนินคดีทำลายทรัพย์สินในการดูแลของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโฮมเพลส รามคำแหง กับเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้สั่งการทันที เว้นแต่กรณีเป็นคำสั่งของศาลสถิตยุติธรรม
     

          อย่างไรก็ตามเพื่อให้ท่านมีข้อมูลสมควรต่อการพิจารณาทบทวน ยกเลิก คำสั่งให้รื้อถอนไม้กั้นทางเข้า–ออก ของหมู่บ้านจัดสรรโฮมเพลส รามคำแหง ตามหนังสือที่อ้างถึงข้างต้น นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโฮมเพลส รามคำแหง ขอแจกการปรับปรุงอุปกรณ์ไม้กั้นทางเข้า–ออกหมู่บ้านจัดสรรโฮมเพลส รามคำแหง ให้เป็นชุดอุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในขณะปัจจุบันนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่สมาชิกหมู่บ้านทั้งหมด และชดเชยการปรับลดจำนวนกำลังพลของชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านฯ ซึ่งสืบเนื่องมาจากข้อจำกัดด้านงบประมาณในการจัดจ้างชุดรักษาความปลอดภัยดังกล่าว ในชั้นต้นสมาชิกหมู่บ้านทุกครอบครัวได้รับบัตรควบคุมสั่งเปิดอุปกรณ์ไม้กั้นฯ ครอบครัวละ 1 ใบ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผลิตบัตรฯ 
          ขณะนี้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโฮมเพลส รามคำแหง อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากสมาชิกลูกบ้าน เพื่อนำไปกำหนดรายละเอียดแผนปฏิบัติการที่เหมาะสมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป แต่ยังตระหนักยิ่งถึงการต้องเอื้อเฟื้อช่วยอำนวยความสะดวกต่อบุคคลภายนอกที่ประสงค์จะเข้าไปทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ในพื้นที่ของหมู่บ้าน อาทิ การออกกำลังกายเดิน–วิ่ง การใช้สนามเด็กเล่น การพักผ่อน และให้อาหารปลาในบึง การตีเทนนิส แบดมินตัน การใช้บริการของสระว่ายน้ำ ฯลฯ เจ้าหน้าที่หน่วยงานของท่านสามารถเข้าไปตรวจพินิจกิจกรรมที่กล่าวมาได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อให้เกิดการซึมซาบบรรยากาศของการเป็นสาธารณประโยชน์ในขีดจำกัดที่เหมาะสมพอเหมาะพอควร สัมผัสได้ถึงความอบอุ่น เอื้อเฟื้อ ซึ่งปรากฏให้เห็นอยู่ทุกวันยามบ่ายคล้อยในหมู่บ้านจัดสรรโฮมเพลส รามคำแหง


          ความเพียรพยายามสร้างกระบวนการเสริมสร้างความปลอดภัยในการพำนักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านฯ ของสมาชิกหมู่บ้านโฮมเพลสฯ โดยมอบหมายให้นิติบุคคลหมู่บ้านฯ เป็นผู้รับหน้าที่ไปดำเนินการ ควบคู่กับการให้เกียรติเอื้อเฟื้ออำนวยความสะดวกต่อบุคคลภายนอก ในการเข้าไปใช้ประโยชน์พื้นที่ในหมู่บ้านฯ ตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นภารกิจที่ผู้บริหารภาครัฐทุกระดับพึงต้องให้การสนับสนุนส่งเสริม มิใช่ใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมร่วมช่วยสนองมิจฉาทิฐิของผู้ที่มีเจตนาไม่สุจริตทำลาย ขจัดทิ้ง โดยมิคำนึงถึงผลกระทบและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้คนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านฯ และที่พึงตระหนักคือการกล่าวอ้างกฎหมายกดดัน ข่มขู่ประชาชนถือเป็นอาชญากรรมประเภทหนึ่งเช่นกัน สังคมจะมีความสงบผาสุกร่มเย็นได้ ข้าราชการจักต้องมีคุณธรรม


          จึงเรียนมาเพื่อทราบและให้ท่านเร่งดำเนินการทบทวน ยกเลิกคำสั่งที่อ้างถึงข้างต้น โดยเร็วต่อไป
นางนฤมล จันทร์วงษ์
ประธานกรรมการนิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรรโฮมเพลส รามคำแหง