ตามที่หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ได้กล่าวถึงผู้ค้าได้ร้องทุกข์กรณีกองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร (ตลาดนัดเมืองมีน) ขึ้นค่าแผงจาก 100-150 บาท เพิ่มค่าภาษีโรงเรือน ขึ้นค่ารถอีก ออกคำสั่งใหม่ให้ปรับร้านค้า ร้านละ 1,200 บาท ข้อหาขายสินค้าไม่ครบประเภทที่แจ้ง และปิดการจราจรประตู 4 ด้านถนนสุวินทวงศ์ ทำให้พ่อค้าแม่ค้ารู้สึกว่าผู้อำนวยการตลาดนัด ไม่มีใจให้กลุ่มผู้ค้าแม้แต่นิดเดียว จึงมีความขัดแย้งมากขึ้นเรื่อยๆ ขยายวงไปจะไม่มีผลดีต่อฝ่ายใด นั้น

 


          กองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร ขอชี้แจงเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้
          1.การขึ้นค่าแผงค้าจาก 100-150 บาท
          กองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานครขอเรียนว่า เนื่องจากตลาดนัดจตุจักร 2 (เมืองมีน) ในส่วนของโครงการเดิมเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2533 จนถึงปี 2558 ยังไม่มีการปรับขึ้นค่าใช้สถานที่แต่อย่างใด มีการจัดเก็บค่าใช้สถานที่ขั้นต่ำแผงค้าละ 45.-บาท/สัปดาห์ หรือ 200.-บาท/แผงค้า/เดือน ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำมาก เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดข้างเคียง เช่น ตลาดนัดมีนบุรี จะเก็บค่าเช่าในอัตรา 10,000.-บาท/ 7 ตารางเมตร/เดือน ตลาดนัดขวัญเรียมจัดเก็บในอัตรา 10,000.บาท/ 5 ตารางเมตร/วัน เป็นต้น ซึ่งกองอำนวยการตลาดนัดมีประกาศคณะกรรมการควบคุมการจัดตลาดนัดกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2558 เรื่อง อนุมัติปรับขึ้นค่าใช้สถานที่รายเดือนอาคารกึ่งถาวร

          โครงการเดิมตลาดนัดจตุจักร 2 (เมืองมีน) โดยแบ่งการปรับค่าใช้สถานที่เป็น 2 ช่วง ดังนี้
          1.1 ปรับขึ้นครั้งที่ 1 ในปี 2559 จำนวน 150 บาท /แผงค้า/เดือน
          1.2 ปรับขึ้นครั้งที่ 2 ในปี 2560 จำนวน 100 บาท /แผงค้า/เดือน


          2.การจัดเก็บภาษีโรงเรือน
          กองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร ขอเรียนชี้แจงว่า กรณีการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินกับผู้ค้าเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 กำหนด ซึ่งผู้ใช้อาคารสถานที่ต้องชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินโดยเป็นการจัดเก็บภาษีโรงเรือนประจำปี 2562 ซึ่งเป็นการใช้พื้นที่ของปี 2561 ( 1 มกราคม 2561–31 ธันวาคม 2561) ซึ่งเป็นภาษีโรงเรือนดังกล่าวข้างต้นไม่ได้เป็นรายได้ของกองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร แต่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีโรงเรือนจ่ายให้สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เท่านั้น


          3.การขึ้นค่าจอดรถ
          กองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร ขอเรียนชี้แจงว่าการจัดเก็บค่ารถยนต์ภายในกรุงเทพมหานคร (ตลาดนัดเมืองมีน) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการจัดตลาดนัดกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ซึ่งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรภายในตลาดนัดเมืองมีนและบริเวณโดยรอบตลาดนัด เป็นการป้องกันมิให้บุคคลภายนอกนำรถมาจอดภายในตลาดนัดเป็นเวลานาน ทำให้พื้นที่จอดรถยนต์น้อยลงสำหรับผู้ที่ประสงค์จะมาใช้บริการภายในตลาดนัดเมืองมีน รวมทั้งกองอำนวยการตลาดนัดเป็นหน่วยงานที่ทำการค้าในเชิงพาณิชย์ ไม่เหมือนกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่เปิดบริการโดยประชาชนไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีภาระในค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบุคลากรและนำงบประมาณไปพัฒนาพื้นที่ตลาดนัดเมืองมีน ให้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น


          ซึ่งวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือการให้บริการผู้ค้าและประชาชนที่ไม่มีอาชีพหลักให้เข้ามาประกอบอาชีพได้ และส่งเสริมผู้มีอาชีพหลักแล้วทำเป็นอาชีพเสริมได้ ซึ่งตลาดนัดเมืองมีนจะเป็นแหล่งประกอบอาชีพสำหรับประชาชนในหลายๆ อาชีพ สามารถนำรายได้ไปเลี้ยงครอบครัว ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันได้
นายศุภกร วีรสุวิภากร
ผู้อำนวยการตลาดนัด


หมายเหตุ : อ่านคำชี้แจงจากผอ.ศุภกร ตอนจบได้ ในวันศุกร์ที่ 12 ต.ค.61 นี้...ลุงแจ่ม