นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวกรณีมีการวิจารณ์ กทม. เตรียมปรับขึ้นค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะว่า ปัจจุบัน กทม. มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยประมาณ 6,000 ล้านบาท/ปี แต่จัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยได้ 509 ล้านบาท/ปี คิดเป็นร้อยละ 8 ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ กทม. ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยราว 5,500 ล้านบาท/ปี 

 

 

          ดังนั้นการปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมจะทำให้กทม.สามารถนำงบประมาณไปใช้ในการบริหารงานด้านอื่นๆ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ทั้งนี้ ที่ผ่านมากทม.ได้เปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะตามร่างข้อบัญญัติกทม. เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. .... โดยมีข้อคิดเห็นให้พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บและคัดแยกขยะมูลฝอย รวมทั้งเพิ่มเงินเดือน หรือสวัสดิการแก่พนักงานจัดเก็บมูลฝอย


          สำนักสิ่งแวดล้อมมีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอย รวมถึงการพิจารณาเพิ่มสวัสดิการให้พนักงานเก็บขนมูลฝอย ด้วยการจัดหายานพาหนะที่ทันสมัยในการเก็บขนมูลฝอย เช่น จัดหารถบรรทุกติดตั้งชุดไฮโดรลิกพร้อมตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับใช้เก็บขนมูลฝอย ซึ่งสามารถลดแรงงานคนและระยะเวลาเก็บขนมูลฝอย 


          นอกจากนี้ยังได้จัดชุดเร่งด่วนเพิ่มจำนวนเที่ยวการจัดเก็บมูลฝอยตามถนนสายหลัก สายรองทุกเส้นทาง รวมทั้งเพิ่มความถี่การจัดเก็บมูลฝอยในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ จัดเก็บขยะในถนนสายหลักทุกวัน ให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 05.30 น. จัดเก็บไม่ให้มีขยะตกค้างในพื้นที่ถนนสายรอง และจัดเก็บขยะจากตลาดสดทุกวัน 


          ส่วนขยะอันตรายจัดเก็บทุกวันอาทิตย์ สำหรับการดูแลสวัสดิการของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ฝึกอบรมเรื่องสุขลักษณะและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่พนักงาน ขณะเดียวกันผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรด้านการรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดีเด่นจะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัลจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และสำหรับพนักงานเก็บขนมูลฝอยที่ทำหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนไม่เกินร้อยละ 30 ของยอดค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้อีกด้วย