นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ชี้แจงว่า ตามที่สื่อมวลชนเสนอข่าว ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ เขตคลองเตย ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปี ซึ่งจากการสำรวจพบสาเหตุหลักเกิดจากปัญหาขยะอุดตันทางระบายน้ำและส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติกนั้น กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาขยะมาอย่างต่อเนื่อง 

          โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติก รวมทั้งพฤติกรรมการทิ้งขยะที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการระบายน้ำและความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน โดยจะดำเนินกิจกรรมนำร่องเกี่ยวกับการคัดแยกและจัดเก็บขยะพลาสติกอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีการนำไปรีไซเคิล สร้างพฤติกรรมการคัดแยกขยะและลดผลกระทบต่อสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่เกิดจากปัญหาขยะ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในพื้นที่เขตคลองเตยเป็นแห่งแรก เพื่อเป็นต้นแบบขยายผลนำไปปรับใช้ในการจัดการขยะพลาสติกในพื้นที่เขตอื่นๆ ต่อไป

          นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำ คูคลอง และที่สาธารณะ ด้วยการจัดทำโครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” กำหนดจุดทิ้งขยะและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าเป็นจุดพักขยะรอการจัดเก็บเฉพาะเวลา ซึ่งดำเนินการในถนนสายหลัก สายรอง และชุมชนที่อยู่บริเวณริมคลองและริมแม่น้ำเจ้าพระยากว่า 164 จุด 

          รวมทั้งนัดหมายวัน เวลา การจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เพื่อสร้างวินัยให้ประชาชนทิ้งขยะเป็นที่เป็นเวลา ป้องกันการทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำลำคลอง ขณะเดียวกันยังรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมดูแลรักษาแม่น้ำเจ้าพระยาร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและองค์กรระหว่างประเทศจัดเก็บขยะและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง 

          พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือน สร้างค่านิยมให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรม ลดการใช้พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง โดยจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน โรงเรียน ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะ ส่งเสริมให้มีการลดและคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดด้วยหลัก 3 R : Reduce – ใช้น้อย Reuse - ใช้ซ้ำ และ Recycle - นำกลับมาใช้ใหม่