เลยถือโอกาสนี้ ชวนเชิญว่า วันที่ ๕ ธันวาคม นี้ที่วัตรจะมีการบรรพชาสามเณรี ๙ วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของเรา เป็นการบูชาพระคุณพ่ออย่างสูงสุด ที่ลูกผู้หญิงจะพึงทำได้

 และเพราะเราต้องการให้กุศลนี้เต็มเปี่ยม เราจึงมีเงื่อนไขการคัดเลือกพิเศษกว่าทุกคราว กล่าวคือ ขอให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมทางกายและใจเต็มที่ ไม่ใช่ว่า ตนเองไม่สบาย แล้วก็เลยคิดอยากบวชเพื่อรักษาตัว

 คราวนี้ เราตั้งใจจะถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราอยากได้ของถวายที่งดงาม กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีความพร้อม ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และสละเวลา หน้าที่การงาน ฯลฯ (๙ วัน) เพื่อมาทำหน้าที่ตรงนี้ สักครั้งในชีวิต (สอบถามโทร.๐-๓๔๒๕-๘๒๗๐)

 ผู้ที่สมัครไว้แล้ว เป็นนายพลก็มี ทหารผู้หญิงได้บวชลูกมามากแล้ว คราวนี้จะบวชเอง เป็นการสร้างมหากุศลโดยแท้

 การถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั้น ไม่ต้องเสียเงินเลยก็ทำได้เต็มที่ ตั้งมั่นอยู่ในทาน ศีล ภาวนา

 ถ้าเป็นแม่ค้า ก็ค้าขายโดยสุจริต ไม่โป้ปดมดเท็จ ถ้าเป็นครู ก็ตั้งใจทบทวนบทเรียน แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ให้ลูกศิษย์ มีเมตตาต่อศิษย์ ทั้งใจและวาจา กาย

 เช่นนี้ ก็เป็นการถวายพระราชกุศล ที่พระองค์ท่านย่อมทรงชื่นชมและโมทนา
 นักการเมืองนั้น เป็นกลุ่มบุคคลที่สำคัญยิ่ง เพราะเป็นผู้ที่สามารถนำพาชาติให้พ้นจากหายนะ นำพาชาติจากที่ต่ำไปสู่ที่สูง นำพาชาติจากความหนัก ไปสู่ความเบา นำพาชาติจากความมืด ไปสู่ความสว่าง

 นักการเมืองเช่นนี้ ก็ย่อมมีกุศล ที่จะถวายเป็นราชสักการะเช่นกัน 

"ธัมมนันทา"