ศูนย์ปรึกษากฎหมายชุมชน อาจารย์ชลธิชา สมสอาด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต แนะนำว่า ความหมายในทางกฎหมายที่บอกว่า อายุความ 10 ปีนั้น หมายถึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาจากศาลเป็นต้นไป จนถึง 10 ปี ดังนั้น กรณีของคุณก็ต้องดูว่า มีคำพิพากษาจากศาลเมื่อไหร่ แล้วนับไปจากนั้น ภายในระยะเวลา 10 ปี ถ้ายังอยู่ในระยะเวลาดังกล่าว เจ้าหนี้มีสิทธิที่จะบังคับคดีกับคุณได้ตลอดเวลา
 แต่ถ้าเลยจาก 10 ปีแล้ว หรือเริ่มขึ้นปีที่ 11 เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิที่จะมาบังคับคดีกับคุณ
 ทางที่ดีคุณก็ควรจะต้องไปตรวจสอบดูว่า มีคำสั่งศาลพิพากษาของคุณวันไหน เพื่อจะได้แน่ใจว่า หมดอายุความหรือยัง เพราะถ้ายังไม่หมดอายุความ เจ้าหนี้ก็ยังสามารถที่จะบังคับให้คุณใช้หนี้ได้ และถ้าบังคับให้ใช้หนี้แล้วและมีอายุความครบ 10 ปีแล้ว แต่ยังใช้หนี้ไม่หมด เจ้าหนี้ก็มีสิทธิบังคับให้คุณใช้หนี้จนหมดได้ เพราะแม้จะต้องใช้หนี้ไปจนเลยอายุความที่กำหนด เนื่องจากในทางกฎหมายถือว่า เจ้าหนี้ได้บังคับให้คุณใช้หนี้ภายในระยะเวลาของอายุความ ดังนั้น คุณจึงต้องใช้หนี้เจ้าหนี้จนหมด