นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงข่าวสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เมื่อวานนี้ (8 เมษายน 2563) พูดถึงกรณีการขยายกลุ่มตรวจสำหรับผู้ที่เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งหากเข้าเกณฑ์ดังต่อไปนี้ คุณหมอบอกว่าสามารถเข้ามาตรวจได้เลยแบบฟรีๆ  

อ่านข่าว : ด่วน ไทยติดโควิดเชื้อเพิ่ม 111 เสียชีวิตรวมเป็น 30 ราย

กรณีที่ 1 การเฝ้าระวังที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

 

อาการและอาการแสดง : อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.3 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือ อาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก

 

ร่วมกับปัจจัยเสี่ยง มีประวัติเดินทางไปยัง มาจากต่างประเทศทุกเที่ยวบินทุกช่องทางระหว่างประเทศ

 

 

กลุ่มเสี่ยงที่เข้าเกณฑ์ดังต่อไปนี้ สามารถมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี

 

กรณี 2 การเฝ้าระวังในสถานพยาบาล แบ่งเป็น

 

2.1 ผู้ติดเชื้อที่มีอาการ : มีอุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปหรือมีประวัติไข้ ร่วมกับ อาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก หรือผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ

ร่วมกับปัจจัยเสี่ยง : การมีประวัติในช่วงเวลา 14 วัน ก่อนวันเริ่มป่วย อย่างใดอย่างหนึ่ง

 

1.มีประวัติเดินทางไปยัง หรือมาจาก หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 

2.ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรือติดต่อกับคนจำนวนมาก

 

3.ไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือ สถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล หรือ ขนส่งสาธารณะ

 

4.สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 

กลุ่มเสี่ยงที่เข้าเกณฑ์ดังต่อไปนี้ สามารถมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี

 

2.2 ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ มีปัจจัยเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

 

1. หาสาเหตุไม่ได้ หรือ รักษาแล้วไม่ดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง

 

2.มีอาการรุนแรง หรือ เสียชีวิตโดยหาสาเหตุไม่ได้

 

 

กลุ่มเสี่ยงที่เข้าเกณฑ์ดังต่อไปนี้ สามารถมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี

 

กรณีที่ 3 การเฝ้าระวังในบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข

 

อาการและอาการแสดง : อุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปหรือมีประวัติไข้ หรือ อาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก หรือปอดอักเสบ

 

ร่วมกับปัจจัยเสี่ยง : ทุกรายที่แพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย / ผู้สงสัยว่าป่วย

 

 

กลุ่มเสี่ยงที่เข้าเกณฑ์ดังต่อไปนี้ สามารถมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี

 

 

กรณีที่ 4 การเฝ้าระวังการป่วยเป็นกลุ่มก้อน

 

อาการและอาการแสดง : กลุ่มก้อน (Cluster) ของผู้มีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่ผลตรวจ rapid test ต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้ผลลบจากทุกรายที่มีการส่งตรวจ

 

ร่วมกับปัจจัยเสี่ยง : กรณีเป็นบุคลากรทางการแพทย์ตั้งแต่ 3 รายขึ้นไปในแผนกเดียวกัน ในช่วงสัปดาห์เดียวกัน (หากสถานพยาบาลขนาดเล็ก เช่น คลินิก ใช้เกณฑ์ 3 รายขึ้นไปในสถานพยาบาลนั้น ๆ)

 

กรณีในสถานที่แห่งเดียวกัน (ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์) ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ในช่วงสัปดาห์เดียวกัน โดยมีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา

 

กลุ่มเสี่ยงที่เข้าเกณฑ์ดังต่อไปนี้ สามารถมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี

 

 

คลิปตั้งแต่นาทีที่ 37.05 เป็นต้นไป