รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉลิมชัย ศรีอ่อน ระบุ ได้สั่งการด่วนให้กรมวิชาการเกษตร เร่งตรวจประเมินให้การรับรองมาตรฐานการผลิต GAP แปลงปลูก และมาตรฐานโรงคัดบรรจุผลไม้ทั้งเปลือก หรือ GMP ในพื้นภาคใต้ให้ทันฤดูการส่งออกปีนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกษตรกรและผู้ส่งออก และช่วยเร่งระบายผลผลิต โดยเฉพาะทุเรียนและมังคุด เพื่อส่งออกตลาดจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ