กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด(ปณท.) สมร เทิดธรรมพิบูล เผยว่า ไปรษณีย์ไทยให้ความสำคัญเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการส่งยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และวัตถุอันตรายผ่านเส้นทางไปรษณีย์

โดยให้ผู้ใช้บริการแสดงบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้งก่อนการฝากส่ง ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เพื่อให้สามารถตรวจสอบไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกรณีที่พบการฝากส่งสิ่งของผิดกฎหมาย รวมถึงติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ