ตามที่ การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ และเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และแจ้งกําหนดการสอบสัมภาษณ์ แล้วนั้น                                           

การไฟฟ้านครหลวงต้องดําเนินการตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่มีมติยกระดับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 จึงขอแจ้งเปลี่ยนกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ใหม่ของแต่ละคุณวุฒิ จํานวน 22 คุณวุฒิ 

คลิกอ่านประกาศ https://www.mea.or.th/upload/register/job/109640.pdf

พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

'MEA' แจ้งเปลี่ยนกำหนดวัน เวลา และสถานที่ สอบสัมภาษณ์ ตามมาตรการของ ศบค.