ประชาสัมพันธ์

พม. ผนึกกระทรวงต่างประเทศ - เครือข่ายฯ ต่างประเทศ ช่วยกลุ่มเปราะบางคนไทย ลดผลกระทบจากโควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พม. ผนึกกระทรวงต่างประเทศ - เครือข่ายฯ ต่างประเทศ ช่วยกลุ่มเปราะบางคนไทย ลดผลกระทบจากโควิด-19


        
การเสวนาโต๊ะกลมเสมือนจริง (Virtual Talk & Roundtable) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พบเครือข่ายพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ พื้นที่ประเทศนอร์เวย์ ภายใต้หัวข้อ “ผลกระทบด้านสังคม สถานการณ์ COVID-19 ต่อกลุ่มเป้าหมายในประเทศนอร์เวย์ ของกระทรวง พม. กับการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ” โดยศูนย์ส่งเสริมและประสานการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ (ศส.ตปท.) สำนักงานปลัดกระทรวง พม. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564

พม. ผนึกกระทรวงต่างประเทศ - เครือข่ายฯ ต่างประเทศ ช่วยกลุ่มเปราะบางคนไทย ลดผลกระทบจากโควิด-19


        

นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ เป็นประธานเปิด ร่วมการเสวนากับผู้แทนกรมการกงสุล ผู้แทนหน่วยงานกระทรวง พม. เครือข่ายและแกนนำพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศพื้นที่ประเทศนอร์เวย์
         

นางจตุพร โรจนพานิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวง พม. กล่าวว่า การเสวนาครั้งนี้ เพื่อรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อผลกระทบด้านสังคมจากไวรัสโควิด-19 ของกลุ่มเป้าหมายในประเทศนอร์เวย์ ลดผลกระทบด้านสังคมที่เกิดกับกลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศของ พม. พร้อมกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน ระหว่าง พม. กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และเครือข่ายการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ อาทิ ผู้แทนมูลนิธิ สมาคม ชมรม และกลุ่มคนไทย ในประเทศนอร์เวย์ รวมทั้งผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองตามพระราชบัญญัติส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546
        

พม. ผนึกกระทรวงต่างประเทศ - เครือข่ายฯ ต่างประเทศ ช่วยกลุ่มเปราะบางคนไทย ลดผลกระทบจากโควิด-19

 

 

พบว่าขณะนี้ ได้เกิดผลกระทบด้านสังคมต่อกลุ่มเป้าหมายในต่างประเทศของ พม. ซึ่งประกอบด้วยเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย ทั้งด้านความรุนแรงในครอบครัว จากการกักตัวร่วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว ภาวะซึมเศร้า และปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งเครือข่ายพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ จะร่วมกับ พม. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ข้ามชาติ นำเทคโนโลยีไซเบอร์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเหมาะสมต่อไป
 
        

 

พม. ผนึกกระทรวงต่างประเทศ - เครือข่ายฯ ต่างประเทศ ช่วยกลุ่มเปราะบางคนไทย ลดผลกระทบจากโควิด-19

 

หนึ่งในแนวทางการช่วยเหลือ จะเชิญให้มูลนิธิ สมาคม ชมรม และกลุ่มคนไทยในประเทศนอร์เวย์ ยื่นขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ในต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ซึ่งเมื่อได้รับการรับรองแล้ว สามารถขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมได้ต่อไป นอกจากนี้ จะเชิญผู้ปฏิบัติงานในมูลนิธิ สมาคม ชมรม และกลุ่มคนไทยในนอร์เวย์ ให้สมัครเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในต่างประเทศ (อพม. ในต่างประเทศ) โดยจัดให้มีการอบรมทางออน์ไลน์ในโอกาสต่อไป
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ