นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “Check-in ที่นี่ของดี พช.” ในโครงการผลิตสื่อและพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์องค์กร โดยมีผู้บริหาร บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ได้รับรางวัล คณะกรรมการตัดสิน สื่อมวลชน และ เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ 

 

"พช." มอบรางวัลประกาศผลประกวดคลิป "Check-in ที่นี่ของดี พช." 

 


นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดกิจกรรมประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ “Check-in ที่นี่ของดี พช.” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการผลิตสื่อและพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์องค์กร โดยการประกวดกำหนดให้ส่งคลิปวีดิโอ ความยาว 1-3 นาที ไม่จำกัดรูปแบบการสร้างสรรค์และมีเนื้อหาเกี่ยวกับภารกิจและผลงานของกรมการพัฒนาชุมชน  และมีวัตถุประสงค์สำคัญในการสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และทุกภาคส่วนให้ได้รับรู้ เข้าใจในภารกิจที่สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน และเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันเพื่อนำไปสู่การร่วมกันส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในมิติต่างๆ และทำให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ เชิดชูเกียรติ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 

"พช." มอบรางวัลประกาศผลประกวดคลิป "Check-in ที่นี่ของดี พช." 

 


ทั้งนี้ กิจกรรมประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ “Check-in ที่นี่ของดี พช.” แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียน นักศึกษา ประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทบุคคลากรกรมการพัฒนาชุมชน  โดยได้เชิญกรรมการผู้ทรงวุฒิจากภายนอกร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกและตัดสิน  มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดรวม 218 ผลงาน และกรรมการได้ร่วมกันคัดเลือกผลงานที่สมควรรับรางวัลรวมจำนวน 34 รางวัล ซึ่งมีเนื้อหาที่หลากหลาย โดดเด่นแตกต่างกัน อาทิ โครงการ “พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

 

 

"พช." มอบรางวัลประกาศผลประกวดคลิป "Check-in ที่นี่ของดี พช." 

 


สำหรับ  ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ นายธันวา พานิช ชื่อผลงาน Slow life with me ของดีดอยสะเก็ด นำเสนอเรื่องราวผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ทำจากข้าวก่ำ ของอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  ประเภทประชาชนทั่วไป ได้แก่ นายนพรัช ธรรมเรืองฤทธิ์ ชื่อผลงาน เกษตรเปลี่ยนชีวิตจากนิมิต ทักโลวา ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวจากเรื่องจริงของผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์ดินและน้ำ ในอ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

"พช." มอบรางวัลประกาศผลประกวดคลิป "Check-in ที่นี่ของดี พช." 

 

 

ขณะที่ ประเภทบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ น.ส.ณฐมน ดอกบัวแก้ว ชื่อผลงาน Check-in ที่นี่ ของดี พ.ช. [ME-D นาทับ] นำเสนอเรื่องราวการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน ของอ.จะนะ จ.สงขลา โดยการประกวดยังมีกิจกรรมย่อยเผยแพร่คลิปผ่านเฟซบุ๊กของกรมการพัฒนาชุมชน ให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันกดไลค์และแชร์เพื่อตัดสินรางวัล Popular Vote ของแต่ละประเภท ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามรับชมผลงานที่ได้รับรางวัลได้ทางเฟซบุ๊กของกรมการพัฒนาชุมชน

 

 

"พช." มอบรางวัลประกาศผลประกวดคลิป "Check-in ที่นี่ของดี พช." 

 


“น่าดีใจผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด ช่วยทำให้งานของกรมการพัฒนาชุมชนเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น ทำให้พบว่ามีบุคคลที่มีความสามารถ แล้วได้แสดงออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ เป็นเครื่องยืนยันว่า คนที่มีความรู้ความสามารถที่ไม่ได้อยู่ในวงการก็มีมาก สามารถช่วยภาครัฐและช่วยชุมชน ช่วยท้องถิ่นสื่อสารให้สังคมได้รับรู้ในเรื่องดีๆของชุมชน ของท้องถิ่น หรือของราชการ กิจกรรมนี้เป็นการช่วยเปิดตัวให้กับผู้มีความรู้ความสามารถ ได้มีโอกาสแสดงออก เป็นเวทีสำหรับคนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ในการช่วยกันทำให้ได้พัฒนาตัวเอง เพราะการเข้ามาประกวดจะทำให้เราได้เชื่อมั่นในตัวเองในการส่งผลงานเข้าประกวด ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้จุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง โครงการนี้ถือว่าดียิ่ง ขอขอบคุณผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หวังว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเช่นนี้ในกิจกรรมและโครงการอื่นๆ ของกรมการพัฒนาชุมชนต่อไป ” อธิบดี พช. กล่าว

 

"พช." มอบรางวัลประกาศผลประกวดคลิป "Check-in ที่นี่ของดี พช."