เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ – นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และบุคลากรของเทศบาล จำนวนกว่า 3,500 คนเข้าร่วมการประชุม

 

โอกาสนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ขอความร่วมมือจากเทศบาลทุกแห่งในการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และขณะนี้สำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการ ภายใต้กรอบวงเงิน 1,080 ล้านบาทให้กับทุกจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

อธิบดี สถ. กล่าวว่า โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ ในระยะแรกคือการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมงของกรมอนามัย ที่ดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ซึ่งต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม 2563 ระยะต่อมาคือการออกปฏิบัติงานและจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 7,774 แห่ง แห่งละ 2 คน คนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

“โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจะช่วยเพิ่มการจ้างงานและเกิดนักบริบาลซึ่งเป็นอาชีพใหม่ในท้องถิ่นจำนวน 15,548 อัตรา ช่วยเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก นักบริบาลที่ผ่านการอบรมจะมีคุณสมบัติในการประกอบอาชีพนักบริบาลในสถานประกอบการ และสามารถประกอบอาชีพนักบริบาลอิสระ รองรับสังคมผู้สูงอายุในระยะยาว ทำให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงกว่า 6 หมื่นคนทั่วประเทศ ได้รับการดูแลด้านอนามัยพื้นฐาน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม” อธิบดี สถ.กล่าว

 

อธิบดีสถ.ชู "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น" เพิ่มจ้างงาน ประชาชน