การเข้าทำงานในเครือข่ายเยาวชน “ยุว ทสม.” เป็นก้าวแรกๆ ในการทำงานจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อมของ ณรงค์มาตร ประกอบกิจ อดีตสมาชิก ยุว ทสม. สู่ ทสม.ชลบุรี และยังนับเป็นก้าวที่สำคัญในการเติบโตขึ้นเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเคลื่อนไหวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและยังนับเป็นก้าวที่สำคัญในการเติบโตขึ้นเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเคลื่อนไหวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

 

"ณรงค์มาตร ประกอบกิจ" ทสม. เยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อม ลูกไม้ใกล้ต้น ทสม.เครือข่ายชลบุรี      


      

จากเด็กคนหนึ่งที่ได้รับการหล่อหลอมให้กลายเป็นเยาวชนผู้มีจิตสาธารณะ และสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีนางสุดา ประกอบกิจ ประธานเครือข่าย ทสม. ชลบุรี ผู้เป็นแม่ พาไปทำงานจิตอาสาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ทำให้ณรงค์มาตร ได้เห็นการทำงานที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเท และซึมซับอุดมการณ์ในการทำงานจิตอาสา
      

นับแต่นั้นมา ณรงค์มาตร เริ่มเก็บเกี่ยวความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชุมชนมาเรื่อยๆ จนกระทั่งได้มีโอกาสเป็นประธานนักเรียน เขาจึงเริ่มทำกิจกรรมเกี่ยวกับการกำจัดขยะในโรงเรียน รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี จัดตั้งธนาคารขยะในโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมกระตุ้นให้เพื่อนและรุ่นน้องในโรงเรียนช่วยกันคัดแยกขยะ เช่นกิจกรรมเก็บขยะสะสมแต้มแลกของรางวัล จากนั้นได้ขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆอีก 4 โรงเรียนในตำบลบ่อกวางทอง โดยอาศัยกลไกอาสาสมัคร ทสม. และกลุ่มเยาวชนในพื้นที่

 

 

"ณรงค์มาตร ประกอบกิจ" ทสม. เยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อม ลูกไม้ใกล้ต้น ทสม.เครือข่ายชลบุรี      

 


กลุ่ม “นักสืบสายลม” เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มเยาวชนต่างอำเภอ แต่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน และมาร่วมมือกันทำงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดชลบุรี  โดยมีการแบ่งพื้นที่ทำงานออกเป็น 2 โซนตามลักษณะภูมิประเทศของจังหวัด โซนที่ 1 คือโซนทะเล และโซนที่ 2 คือโซนภูเขา ลักษณะงานคือการลงไปสร้างเครือข่ายเยาวชนทำกิจกรรมเกี่ยวกับภูเขา ทะเล และป่าชายเลน อบรมให้ความรู้กับเด็กเยาวชนในพื้นที่เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน ดูแลจัดการขยะที่ลอยมาเกยฝั่ง เก็บขยะตามแนวชายหาดร่วมกับ ทสม.ในพื้นที่ ออกเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องคัดแยกขยะ เฝ้าระวังปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
      

ปัจจุบันมีเครือข่ายเยาวชนกระจายอยู่ในทุกอำเภอ จำนวนมากกว่า 1,000 คน ในแต่ละอำเภอจะมีคณะทำงานที่เป็นยุว ทสม.อยู่ประมาณ 20-30 คน


จากพื้นที่รอบบ้านของณรงค์มาตร ประมาณ 5ไร่ ถูกดัดแปลงเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และถูกใช้เป็นแหล่งถ่ายทอดวิธีการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนอื่นในจังหวัดชลบุรี โดยเขายังรับหน้าที่เป็นวิทยากรคอยให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ที่สนใจ

 

 

"ณรงค์มาตร ประกอบกิจ" ทสม. เยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อม ลูกไม้ใกล้ต้น ทสม.เครือข่ายชลบุรี      

 

ขณะเดียวกัน ในช่วงหลังณรงค์มาตรได้ขยายการทำงานจิตอาสา จากประเด็นสิ่งแวดล้อมไปสู่ประเด็นอื่นๆอย่างการพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจและทุนชุมชน ส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ โดยยุว ทสม.อย่างณรงค์มาตร ยังอาศัยเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่เป็นตัวขับเคลื่อน และเป็นกำลังหลักในการทำงาน


ทั้งนี้ณรงค์มาตร เป็นตัวอย่างของเด็กคนหนึ่งที่ได้รับการหล่อหลอมให้เกิดความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม และเติบโตมาเป็นพลเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ด้วยความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม รู้จักกระบวนการทำงานแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่เข้มแข็ง เป็นกำลังสำคัญที่จะสร้างคุณูปการอีกมากให้กับประเทศและโลกใบนี้
      

ในส่วนของปณิธานในการงาน ณรงค์มาตรระบุว่า คือการกินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้ลด การได้ค้นหาคนที่มีอุดมการณ์คล้ายกันเข้ามาทำงานด้วยกัน ช่วยกันขับเคลื่อนงานตามบทบาทและศักยภาพของแต่ละคน และกลายเป็นเครือข่ายคณะทำงานร่วมกันในอนาคต.