วันนี้ (17 กันยายน 2563) เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร – นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

       สถ.ปรับปรุงระบบ e-Plan ยกระดับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการวางแผนพัฒนา"ท้องถิ่น"

       นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

       โดยมี ท้องถิ่นจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ ท้องถิ่นอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับระบบ e-Plan เข้ารับการฝึกอบรบ

 

      อธิบดี สถ. กล่าวว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) เป็นเครื่องมือสนับสนุนส่งเสริมการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้ใช้มาตั้งแต่ปี 2549   

           และขณะนี้ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับการจัดการข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาประเทศ ได้เชื่อมโยงระบบกับฐานข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูล รวมทั้งเชื่อมโยงการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศร่วมกับระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (e-MENSCR) ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

      “ขอความร่วมมือบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกคน ทำความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ e-Plan รูปแบบใหม่ให้เกิดความชำนาญ ให้ระบบใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ขอเรียนย้ำว่าระบบที่เชื่อมโยงกันนี้ รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง สามารถใช้สำหรับติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้า ผลสัมฤทธิ์การดำเนินการ รวมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะของแผนงาน/โครงการได้อย่างรวดเร็ว ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินของผู้บริหารฯ และปรับปรุงการบริหารงานอย่างถูกต้องตรงกับสถานการณ์” อธิบดี สถ. กล่าว

 

    สถ.ปรับปรุงระบบ e-Plan ยกระดับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการวางแผนพัฒนา"ท้องถิ่น"

     สถ.ปรับปรุงระบบ e-Plan ยกระดับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการวางแผนพัฒนา"ท้องถิ่น"

     สถ.ปรับปรุงระบบ e-Plan ยกระดับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการวางแผนพัฒนา"ท้องถิ่น"

     สถ.ปรับปรุงระบบ e-Plan ยกระดับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการวางแผนพัฒนา"ท้องถิ่น"

CR: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สล. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

https://www.facebook.com/187541454601554/posts/3568465909842408/?d=n