การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ “วันประปาวิชาการ 63” ในวันที่11 กันยายน 2563 ณ สำนักงานใหญ่ กปภ. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร เกิดการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำไปพัฒนารวมถึงปรับใช้ในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ตามนโยบายขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล PWA 4.0

 

มท.3 เปิดงานวันประปาวิชาการ 63 ขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล PWA 4.0

      ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) เปิดเผยว่า กปภ. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน้ำประปาแก่ประชาชนในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ

 

      (ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ) ซึ่งการจัดงานประปาวิชาการที่จัดขึ้นในวันนี้ ภายใต้แนวคิด “PWA : Chapter II Digital Through Customer Service” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) อย่างยั่งยืน

      มท.3 เปิดงานวันประปาวิชาการ 63 ขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล PWA 4.0

      เกิดการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และการให้บริการลูกค้า เป็นต้น ทั้งจากหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของ กปภ. ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ เป็นช่องทางในการพัฒนาบุคลากรของ กปภ. เพื่อให้นำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการให้บริการที่มีคุณค่าสู่ประชาชน     

        อีกทั้งเป็นกำลังหลักในการพัฒนา กปภ. ให้เป็นองค์กรที่ทันสมัยและเท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง สู่โลกยุคดิจิทัล ตามนโยบายขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล PWA 4.0 โดยยังคงสามารถดำเนินกิจการที่เป็นสาธารณูปโภคหลักของประเทศ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อย่างต่อเนื่อง

 

      หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากรของ กปภ. จะได้นำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาเรียนรู้ไปต่อยอดและขยายผลในการปฏิบัติงานจริง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

 

     นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเสริมว่า ตามแผนยุทธศาสตร์ องค์กร (ระยะ 3 ปี) พ.ศ. 2563-2565 ของ กปภ. หนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญ คือ เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ มุ่งเน้นลูกค้าและคุณภาพงาน จึงได้กำหนดให้จัดงานวันประปาวิชาการขึ้น โดยรูปแบบการจัดงานดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่าง

 

      ทางสังคม (Social Distancing) ของภาครัฐ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และได้ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Facebook Live มีการบรรยายออนไลน์ อาทิ “กปภ. By New Normal” โดยคุณฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ (ซี ฉัตรปวีณ์) “การส่งมอบน้ำประปาคุณภาพมาตรฐานถึงบ้านลูกค้า” โดยคุณอธิชาติ ชุมนานนท์ (อั้ม อธิชาติ)    

       และ“ทิศทาง กปภ. ในชีวิตปกติวิถีใหม่ (New Normal)” โดย ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธุ์ อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กปภ. เชื่อมั่นว่าจะสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจในด้านมาตรฐานการผลิตน้ำประปาของ กปภ.แก่ประชาชน

 

      ขณะที่บุคลากรของ กปภ. สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานที่ปฏิบัติอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำทั้งในด้านคุณภาพน้ำประปาและการบริการตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ กปภ.

มท.3 เปิดงานวันประปาวิชาการ 63 ขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล PWA 4.0

มท.3 เปิดงานวันประปาวิชาการ 63 ขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล PWA 4.0

มท.3 เปิดงานวันประปาวิชาการ 63 ขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล PWA 4.0 มท.3 เปิดงานวันประปาวิชาการ 63 ขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล PWA 4.0

มท.3 เปิดงานวันประปาวิชาการ 63 ขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล PWA 4.0

มท.3 เปิดงานวันประปาวิชาการ 63 ขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล PWA 4.0