เมื่อวันที่  10 – 11 กันยายน ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)  นำสื่อมวลชน ลงพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด และจ .ขอนแก่น เพื่อศึกษาดูงานโครงการร้อยเอ็ดร่วมใจอนุรักษ์ ป่าดงทำเล ดอนใหญ่  ที่ศูนย์เรียนรู้ป่าดงทำเลดอนใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด และ นวัตกรรมบริการเปลี่ยนชีวิตพิมพ์มือเทียม และขาเทียม ช่วยเหลือผู้พิการ ของโรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น 

นายวิชิตร์ แสงทองล้วน ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร. เปิดเผยว่า  ในฐานะที่ สำนักงาน ก.พ.ร. มีหน้าที่ในการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาระบบราชการ โดยมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคส่วนต่างๆ จึงจัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการเผยแพร่ความสำเร็จในการพัฒนาระบบราชการไทย และการทำงานแบบบูรณาการ ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ดีให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ รวมถึงภาคประชาสังคมและภาคเอกชน เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการบริหารราชการ

                                   ก.พ.ร.ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

    นายสายชล สีหาบัว ผอ.สนง.ทส. ร้อยเอ็ด,นายเลิศบุตร กองทอง รองผู้ว่าฯจ.ร้อยเอ็ด,นายวิชิตร์ แสงทองล้วน ผู้ช่วย เลขาฯ ก.พ.ร. 

โครงการร้อยเอ็ดร่วมใจอนุรักษ์ป่าดงทำเลดอนใหญ่  อยู่ในพื้นที่ บ้านหนองบั่ว ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่ป่าราว  1,200 ไร่ เป็นป่าที่สาธารณประโยชน์ เป็นแหล่งอาหาร ทั้งยังมีความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืช มีไม้มีค่านานาชนิด อาทิ ไม้พะยูง ไม้ยาง ไม้ประดู่

                          ก.พ.ร.ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

 

                          ก.พ.ร.ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

                           นายดวงจันทร์ พาลำโกน ปธ.กลุ่มเครือข่ายจิตอาสาฯ

ในช่วงปี 2551 - 2555  ปรากฏว่า มีขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูงในป่าจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเกิดความตระหนักและรวมกลุ่มกันเพื่อ ป้องกันแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ ตลอดจนอนุรักษ์ป่าชุมชนให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  ซึ่งในปัจจุบัน ในป่าดงทำเลดอนใหญ่ มีไม้พะยูง และ ไม้ชนิดอื่น เหลืออยู่ประมาณ 1,400 ต้น  ถือว่าเป็นแหล่งที่ยังมีไม้พะยูงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

                                   ก.พ.ร.ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

                           พระอาจารย์ ดร.แสงจันทร์ ฐิตสาโร ที่ปรึกษากลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ป่า  ร่วมลงพื้นที่ป่าดงทำเลดอนใหญ่

 

                                    ก.พ.ร.ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

                                   กลุ่มจิตอาสา สำรวจผืนป่า ตีทะเบียน ติดหมายเลขประจำต้นไม้ในป่ากว่า 1,400 ต้น

 

                                    ก.พ.ร.ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

                                  ตอไม้พะยูง หมายเลข 214  ซึ่งถูกลักลอบตัดเป็นต้นสุดท้ายเมื่อปี 2558

กลุ่มจิตอาสาพิทักษ์ป่าดงทำเลดอนใหญ่ ปัจจุบัน มีชาวบ้านในพื้นที่สร้างเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็ง หาวิธีแก้ไขปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า และยังได้รับความร่วมมือจากภาครัฐชุมชน และภาคีเครือข่าย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร จัดเวทีชาวบ้าน เสวนาร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาทัศนคติเชิงลบที่มีต่อการร่วมมือปกป้องผืนป่า และเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้ จัดเวรยามเฝ้าระวังรักษาป่า ทำให้ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้น มาไม่พบปัญหาการลักลอบตัดไม้ในป่าคงทำเลดอนใหญ่อีกเลย  และยังได้ขยายผลเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบให้กับชุมชนอื่นได้อีก

                                  ก.พ.ร.ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

 

                                 ก.พ.ร.ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

                    มอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง ที่ชาวบ้านจิตอาสา ใช้เป็นพาหนะ นำผู้ที่มาศึกษางานอนุรักษ์ชุมชนเข้าป่าดงทำเลดอนใหญ่

 

                                       ก.พ.ร.ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

                                                 กลุ่มชาวบ้านร่วมเป็นจิตอาสาพิทักษ์ผืนป่า

                                       ก.พ.ร.ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

และด้วยความสำเร็จจากความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ทำให้ป่าดงทำเลดอนใหญ่เป็นแหล่งอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นแหล่งอาหารของชุมชน จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากสถาบันต่างๆ หลายรางวัล เช่น รางวัลรุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี รางวัลกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ทสม.) ดีเด่น ระดับประเทศ และรางวัล ทสม.ดีเด่นจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น

                                  ก.พ.ร.ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

                                   ก.พ.ร.ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

                                         รางวัลแห่งความสำเร็จในการร่วมมือ ร่วมใจ 

 

Thai Reach ไทยฤทธิ์ หรือ กลุ่มก่อการดีไทยฤทธิ์  เป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวกันในโรงพยาลบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น ซึ่งเดิมเป็นนิคมโรคเรื้อนโนนสมบูรณ์  มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อจนเกิดความพิการตลอดชีวิต โดยเฉพาะความพิการของมือพบมากถึง 1 ใน 4 ของผู้ป่วย และด้วยความจำกัดในการเข้าถึงกายอุปกรณ์ ทำให้เกิดความยากลำบากในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะกายอุปกรณ์ “มือเทียม” ซึ่งมีราคาแพง

                                     ก.พ.ร.ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

                             

                                     ก.พ.ร.ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

                               ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าฯจ.ขอนแก่น ,นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผอ.รพ.สิรินธร ขอนแก่น ให้การต้อนรับ

                                ก.พ.ร.ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

                                    ห้องพิมพ์กายอุปกรณ์ แบบ 3 มิติ

 จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการตั้ง "กลุ่มก่อการดีไทยฤทธิ์ Thai Reach"   เพื่อสร้างมือเทียมให้ผู้พิการจากโรคเรื้อนให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

                                    ก.พ.ร.ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

                                   พญ.ปริยสุทธิ์ อินทาสุวรรณ ผู้ร่วมตั้งกลุ่ม Thai Reach  กำลังอธิบายกายอุปกรณ์ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น

                                   ก.พ.ร.ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

 

การให้บริการของ กลุ่มก่อการดีไทยฤทธิ์ โดยโรงพยาบาลสิริธร จ.ขอนแก่น ได้นำแนวคิดในการสร้างอุปกรณ์ มือเทียม และเปลี่ยนวิธีการผลิตด้วยการนำนวัตกรรมเครื่องพิมพ์ 3 มิติ นำวัสดุเส้นใยพลาสติกที่มีราคาถูกมาพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ โดยนำต้นแบบมาจากนักออกแบบสากลที่อนุญาตให้ทำซ้ำได้โดยไม่มีลิขสิทธิ์ ทำให้ต้นทุนในการผลิตกายอุปกรณ์มีราคาถูกลงมาก

 

                                   ก.พ.ร.ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

 

                                     ก.พ.ร.ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

                                   เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ช่วยผลิตกายอุปกรณ์ที่มีราคาถูกลงมาก

 

ปัจจุบัน การบริการให้ความช่วยเหลือ กายอุปกรณ์ ได้ขยายผลไปยังผู้พิการมือที่มีอยู่ทั่วประเทศไทย ซึ่งให้ความช่วยเหลือไปแล้ว 33 จังหวัด และประเทศเพื่อนบ้านอีก 4 ประเทศในอาเซียน ซึ่งกลุ่มก่อการดี ไทยฤทธิ์ ตั้งเป้าว่าต้องการขยายเครือข่าย และให้ความช่วยเหลือครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทยอีกด้วย

                                  ก.พ.ร.ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

                                  ก.พ.ร.ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

                                  ก.พ.ร.ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

                                อาจารย์ และ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตอีสาน ร่วมในการพัฒนา

 

                                 ก.พ.ร.ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

 

                                  ก.พ.ร.ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

                                    ผู้ป่วยใช้กายอุปกรณ์เขียนหนังสือ วาดรูป ได้ตามที่ตั้งใจ 

 

ทั้งนี้ โครงการร้อยเอ็ดร่วมใจอนุรักษ์ป่าดงทำเลดอนใหญ่   และ นวัตกรรมบริการเปลี่ยนชีวิตพิมพ์มือเทียม และขาเทียม ช่วยเหลือผู้พิการ ของ กลุ่มก่อการดี ไทยฤทธิ์ โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น  ทั้ง 2 โครงการได้รับเลือกจาก ก.พ.ร. ให้ได้รับรางวัล “เลิศรัฐ” ประจำปี 2563  ซึ่งพิธีมอบรางวัลจะมีขึ้นในวันที่  16 กันยายน นี้ ที่อิมแพค เมืองทองธานี