นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  เปิดเผยว่าการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นหนึ่งในมาตรการด้านการพัฒนาผังเมืองถือเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อให้พื้นที่ในเขตชุมชนเมืองต่างๆ เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยการร่วมพัฒนาระหว่างกลุ่มเจ้าของที่ดินกับหน่วยงานภาครัฐสร้างโครงข่ายคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ตาบอดรกร้างให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยไม่ต้องมีการเวนคืนที่ดิน ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าที่ดินโดยเจ้าของที่ดินยังมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนเอง 

 

 

กรมโยธาธิการฯ ดันจัดรูปที่ดินแก้ปัญหาที่ดินตาบอดมหาชัย

 


ทั้งนี้จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลที่มีศักยภาพสูง แต่สภาพพื้นที่ในเขตเมืองมีปัญหาที่ดินตาบอดและมีที่ดินว่างเปล่าในหลายบริเวณ ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครได้คัดเลือกพื้นที่บริเวณสองฟากถนนระหว่างถนนเอกชัย กับทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย  และถนนเดิมบาง  เยื้องวัดศรีบูรณาวาส เป็นพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด เรียกว่าโครงการ สาย ง13 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร  โดยมีการตัดถนนโครงการ 4 ช่องจราจรพร้อมทางเท้า ถนนสายรอง 2 ช่องจราจร  พร้อมทางเท้า และจัดสร้างทางจักรยานรวมทั้งระบบสาธารณูปโภค ต่างๆ นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ โดยได้รับอนุญาตจากการรถไฟแห่งประเทศไทย และการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะใช้เส้นทางโครงการในการสัญจรด้วย


สำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ   นอกจากมูลค่าที่ดินของผู้เข้าร่วมโครงการจะเพิ่มขึ้นเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ยังจะสร้างประโยชน์ในด้านของการพัฒนา ทั้งการแก้ไขปัญหาที่ดินตาบอดและสร้างระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการเชื่อมต่อระหว่างถนนเอกชัยกับถนนเดิมบาง  ซึ่งเป็นถนนที่ช่วยบรรเทาการจราจรจากถนนเศรษฐกิจที่เป็นถนนสายหลักของเมืองตามโครงข่ายคมนาคมที่ผังเมืองกำหนด รวมถึงส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตศูนย์กลางเมืองให้เต็มศักยภาพช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยประหยัดงบประมาณของประเทศเนื่องจากไม่ต้องมีการเวนคืนที่ดิน   

กรมโยธาธิการฯ ดันจัดรูปที่ดินแก้ปัญหาที่ดินตาบอดมหาชัย

 


อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองคาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถเปิดใช้ได้ภายในปี 2563 นี้ ซึ่งเป็นนิมิตรหมายที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวสมุทรสาคร ถือเป็นอีกความสำเร็จของมาตรการการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และจะเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ภายใต้การสนับสนุนของกรมโยธาธิการและผังเมืองในอนาคตต่อไป   


โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสองฟากถนนโครงการ สาย ง13 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร  https://www.youtube.com/watch?v=1esTFU057vI&t=42s