จากนโยบายของรัฐบาลในการให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดอายุ 0-6 ปี โดยในเดือนกรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นช่วงที่นายจุติ ไกรฤกษ์ เริ่มต้นเข้ามาบริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ไปแล้วจำนวน 511,347 ราย

 

จ่ายเงินอุดหนุนเด็กตามเป้า "จุติ" เร่งรัดเพิ่มสิทธิ์คนตกหล่น         

ขณะเดียวกัน เจ้ากระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เผยว่ามีข้อมูลตกหล่นของผู้ที่มีสิทธิ์นี้จำนวนมาก จึงมีการเร่งรัดนำเข้าข้อมูลที่ตกหล่นในทุกจังหวัดทั่วประเทศให้มากยิ่งขึ้น จนเมื่อถึงเดือนกรกฎาคม 2563 มีจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้นจำนวน 1,608,133 ราย