วันที่่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าวัดไชยทิศ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานในพิธีส่งมอบ “เครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยบำบัดน้ำเสียชุมชน” ให้กับ รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และนายพงศธร ศิริธรรม ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย เพื่อใช้บำบัดน้ำเสียในคลองวัดไชยทิศและคลองบางขุนนนท์ ในชุมชนบางกอกน้อย

 โดยมี รศ.ชนินทร์ ทินนโชติ นายชัยทัต แซ่ตั้ง นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา นายไตรรงค์ ขนอม กรรมการการประปานครหลวง (กปน.) นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน กปน. รวมถึงพี่น้องชาวชุมชนบางกอกน้อย เข้าร่วมพิธี

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) กล่าวว่า กปน. เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการผลิตน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย คุณภาพดี ให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่ง กปน. ได้ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างต่อเนื่อง 

และในครั้งนี้ กปน. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคูคลองชุมชนบางกอกน้อย ร่วมกับเครือข่ายอนุรักษ์พัฒนาคูคลองและสิ่งแวดล้อมชุมชนเขตบางกอกน้อย และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียในคูคลอง ช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้พี่น้องประชาชน

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปน. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่อยู่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ของ กปน. โดยชุมชนบางกอกน้อยอยู่ในบริเวณโรงงานผลิตน้ำธนบุรี ซึ่งประสบปัญหาน้ำเน่าเสีย กปน. จึงได้จัดทำ “เครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยบำบัดน้ำเสียชุมชน” จำนวน 8 เครื่อง ซึ่งเป็นผลงานการประดิษฐ์ของพนักงาน กปน. จากโครงการประกวดผลงานเพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประเภทนวัตกรรม

 โดยติดตั้งในคลองวัดไชยทิศ จำนวน 5 เครื่อง และในคลองบางบำหรุ จำนวน 3 เครื่อง เพื่อสนับสนุนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดคลองในพื้นที่ 50 เขต 50 คลอง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของสำนักงานเขตบางกอกน้อย โดย กปน. ได้นำนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญของ กปน. มาสร้างความสุขในพี่น้องประชาชน ในการช่วยบำบัดน้ำเสียและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวบางกอกน้อยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ในการนี้ มท.2 ได้เยี่ยมชมการสาธิตใช้งานเครื่องเติมอากาศฯ ในคลองวัดไชยทิศ พบปะพี่น้องประชาชนเพื่อรับทราบความต้องการด้านสาธารณูปโภค พร้อมมอบอาหารกลางวันและน้ำดื่มให้กับผู้ที่มาร่วมงาน 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมหลากหลายที่เป็นประโยชน์และสร้างความสุขให้ผู้มาร่วมงาน อาทิ คุณมิค บรมวุฒิ หิรัณยัษฐิติ และ คุณเบนซ์ พรชิตา ณ สงขลา แนะนำวิธีประหยัดน้ำแบบง่าย ๆ “ไม่เผลอ ไม่เพลิน ไม่ลืม” และเชิญชวนให้ทุกคนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

กปน.มอบเครื่องเติมอากาศฯ บำบัดน้ำเสียชุมชนบางกอกน้อย

กปน.มอบเครื่องเติมอากาศฯ บำบัดน้ำเสียชุมชนบางกอกน้อย

กปน.มอบเครื่องเติมอากาศฯ บำบัดน้ำเสียชุมชนบางกอกน้อย

กปน.มอบเครื่องเติมอากาศฯ บำบัดน้ำเสียชุมชนบางกอกน้อย

กปน.มอบเครื่องเติมอากาศฯ บำบัดน้ำเสียชุมชนบางกอกน้อย