นางพัชรี  อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะโฆษกกระทรวง พม. กล่าวว่า จากมติ ครม. เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามที่กระทรวง พม. เสนอ ซึ่งครอบคลุมการช่วยเหลือรวม 6,781,881 ราย ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 1,394,756 ราย, ผู้สูงอายุ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 4,056,596 ราย และคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,330,529 ราย
        

          โดยทั้ง 3 กลุ่มต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิจากมาตรการเยียวยาของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม) ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยและอยู่ในครอบครัวที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจ ว่างงาน อยู่ในฐานข้อมูลกระทรวง พม. ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้ว ทำให้ทั้ง 3 กลุ่ม ไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเพิ่มเติม    
         

 

พม. จ่ายเยียวยา 3,000 บาท "เด็กแรกเกิด-ผู้สูงวัย-คนพิการ" เริ่มมิ.ย. นี้

 

          นางพัชรี กล่าวอีกว่า การจ่ายเงินให้ทั้ง 3 กลุ่ม ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นแล้ว ซึ่งจะต้องยืนยันในรายละเอียดอีกครั้ง กรณีเริ่มจ่ายได้ทันในเดือน มิถุนายน จะจ่าย 2 รอบ รวม 3,000 บาทต่อราย แบ่งเป็นจ่ายเงินรอบแรกเดือน มิถุนายน 2,000 บาท (รวมของเดือน พ.ค. และ มิ.ย.) และจ่ายรอบที่ 2 ในเดือน กรกฎาคม 1,000 บาท รวมเป็นวงเงินงบประมาณ 20,345,643,000 บาท โดยกลุ่มเป้าหมายจะได้รับเงินช่วยเหลือตามขั้นตอนปกติ ตามช่องทางเดิม คือ โอนเงินโดยตรงไปยังบัญชีธนาคารเดิมที่ได้รับเงินอุดหนุนรายเดือน หรือจ่ายเป็นเงินสด ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       

 

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

พม. จ่ายเยียวยา 3,000 บาท "เด็กแรกเกิด-ผู้สูงวัย-คนพิการ" เริ่มมิ.ย. นี้

 

 

          ทั้งนี้ กรณีเกิดปัญหาในการจ่ายเงินเยียวยา กระทรวง พม. จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่จ่ายเงินให้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็วที่สุด  หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

พม. จ่ายเยียวยา 3,000 บาท "เด็กแรกเกิด-ผู้สูงวัย-คนพิการ" เริ่มมิ.ย. นี้

 

พม. จ่ายเยียวยา 3,000 บาท "เด็กแรกเกิด-ผู้สูงวัย-คนพิการ" เริ่มมิ.ย. นี้

 

พม. จ่ายเยียวยา 3,000 บาท "เด็กแรกเกิด-ผู้สูงวัย-คนพิการ" เริ่มมิ.ย. นี้