เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย

พร้อมด้วย นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2563

 

กปน. ร่วมงาน128 ปี "มหาดไทย"

นอกจากนี้ ได้มีพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีสงฆ์ ด้วย

ทั้งนี้ วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย จึงได้มีการจัดงานดังกล่าว เพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้มีพระบรมราชโองการจัดตั้งกระทรวงมหาดไทยขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2435

 

กปน. ร่วมงาน128 ปี "มหาดไทย"

และได้ทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ซึ่งพระองค์ได้ทรงวางรากฐานให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชน นับเป็นเวลากว่า 128 ปี นำมาซึ่งความอยู่เย็นเป็นสุขตราบจนทุกวันนี้ 

 

กปน. ร่วมงาน128 ปี "มหาดไทย"